RFI - Synpunkter inför eventuell upphandling av Tidiga insatser vid psykisk ohälsa 0-5 år

Upphandlingsavdelningen vid serviceförvaltningen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, efterfrågar synpunkter inför en eventuell upphandling av tidiga insatser vid psykisk ohälsa 0-5 år, vilket också inkluderar insatser för föräldrarna till det väntade barnet.

En upphandling kan föregås av en så kallad Request For Information, RFI. En RFI är ett sätt för Region Stockholm att samla information om marknadens förutsättningar och möjliga lösningar inför ett eventuellt framtagande av upphandlingsdokument.

Inledning
Behov av psykologinsatser för lätt till måttlig psykisk ohälsa för de yngsta barnen (0-5 år) och för det gravida paret har tydligt visats i utredningar och uttryckts av professionen.
Det som idag beskrivs som Första linjens insatser utreds i ett eget uppdrag för hela åldersspannet 0–120 år[i]. En särskild utredning görs för förskolebarnen, 0–5 år, och förslaget nedan rör denna[ii].

Vid denna RFI får ni möjlighet att lämna information om:

  • Intresse och förutsättningar för att driva denna verksamhet.
  • Synpunkter på beskriven verksamhet inför en eventuell upphandling.

Syfte
Syftet med denna förfrågan är att ge Region Stockholm underlag för politiskt beslut om innehåll i ett eventuellt kommande uppdrag och vägval vad gäller avtalsform. Syftet är också att i förberedelserna skapa tydliga, transparenta och proportionerliga upphandlingsdokument genom att tillvarata branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner. Detta är leverantörernas tillfälle att lyfta frågor och synpunkter de anser är av vikt för att en upphandling ska få ett bra resultat.

Information om eventuell kommande upphandling
Enligt det nuvarande förslaget, ska detta uppdrag omfatta de insatser som idag beskrivs i tilläggsuppdraget Första linjens insatser till barn och unga med psykiska ohälsa[iii]. Därutöver föreslås det konsultationsuppdrag som BUP ansvarar för gentemot barnavårdscentralerna (BVC) och barnmorskemottagningarna (BMM) inkluderas[iv]. Med detta förslag samlas insatser för lättare till måttlig psykisk ohälsa för 0–5 år samt för föräldrar till det väntade barnet.

Den framtida utformningen av uppdraget är ännu inte helt fastställd, men enligt nuvarande bedömning är det en förutsättning att vårdgivaren som lägger anbud i en eventuell kommande upphandling också driver verksamhet enligt Vårdval BUMM.

Lösningen som föreslås innebär cirka sex geografiskt spridda verksamheter i regionen. En tänkt geografisk uppdelning återfinns i bilaga 1 där varje område utgör ett tilltänkt upphandlingsobjekt. Områdesindelningen utgår huvudsakligen från barnantal. Antalet BVC och BMM i respektive område varierar och kan komma att utgöra en parameter vid områdesindelningen.

I den tänkta uppdragsbeskrivningen för respektive geografisk BUMM-mottagning som ska driva efterfrågad verksamhet, ses ett behov av cirka 4-7 psykologer[v] alternativt någon/några socionomer/psykoterapeuter. Dessa utför uppdraget med bedömning, kortare behandlingsinsatser, konsultation/handledning, remisshantering med mera i huvudsak på de BVC och BMM som finns i det geografiska området. Barnläkare ska vara knuten till och ingå i uppdraget. Ett uppdrag för kompetensutveckling och handledning för de anställda psykologerna och socionomerna/psykoterapeuterna kan förslagsvis ges till Barnavårdsenheten och Mödravårdsenheten, med stöd av Barn-och ungdomspsykiatrin.
Upphandling kommer preliminärt att genomföras med förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.

Frågeställningar
Med denna RFI önskar vi svar på följande frågeställningar:

  1. Vilket intresse har nuvarande vårdgivare inom BUMM Vårdval att utföra uppdraget inom ett eller flera av de geografiska områdena?
  2. Har ni några synpunkter på det föreslagna uppdraget och upplägget?
  3. Ser ni särskilda frågor kring t.ex. samordning och kompetenskrav som behöver belysas i kravspecifikationen?
  4. Har ni några synpunkter på föreslagen geografisk indelning?
  5. Vad går att utveckla inom detta område (till exempel inom det digitala området)?

Kontaktperson
Kontaktperson på Hälso-sjukvårdsförvaltningen är Agneta Åhlund.
E-post: agneta.ahlund@sll.se
Telefon: 072-468 99 79

Skriftliga synpunkter lämnas senast 2019-11-07 till ovanstående kontaktperson via e-post. Texterna ska vara i redigerbart format för att enkelt möjliggöra sammanställning.

Tillfälle ges även att träffa representant från beställaren samt upphandlingsavdelningen för att gå igenom ert inskickade svar. Preliminär tidpunkt för genomgång är i november. Tider kommer att specificeras vid eventuell anmälan.

Om ni har för avsikt att svara på denna RFI, och även är intresserade av ett möte för genomgång av svaren, meddela undertecknad kontaktperson via e-post senast den 1/11-2019.

Offentlighet och sekretess
Om ni anser att någon del av den information som ni lämnar omfattas av sekretess ombeds ni att ange detta och precisera vilka uppgifter som avses samt vilken skada som ni riskerar att åsamkas om uppgifterna röjs. Om uppgifterna begärs ut kommer Region Stockholm att göra en självständig sekretessprövning med beaktande av vad ni anfört angående sekretess. Region Stockholm vill dock i detta sammanhang uppmärksamma er på att utrymmet enligt offentlighets- och sekretesslagen för att sekretessbelägga uppgifter som lämnats med anledning av en RFI är begränsat.

Övrig information
Region Stockholm har inte någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter en RFI. Någon ekonomisk ersättning utgår inte vid deltagande i en RFI.

Se bifogad bilaga 'RFI Tidiga insatser psykisk ohälsa 0 - 5 år.docx' för komplett RFI.