Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2020-0740

Uppförandekod för Region Stockholm
Regionfullmäktige 2019-11-20, LS 2017-1198

Ägarpolicy och bolagsstyrningsprinciper
Regionfullmäktige 2010-12-14, LS 1011-0949
Reviderad 2019-05-07, RS 2019–0421
Reviderad 2020-11-17, RS 2020–0469

Riktlinjer för anti-korruption och representation
Regionfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-1342

Riktlinje för intern kontroll
Regionstyrelsen 2019-10-22, RS 2019-0866

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
Regionfullmäktige 2016-11-05, LS 2015-0329

Finanspolicy 
Regionfullmäktige 2018-03-13, LS 2017-0949

Finansiella riktlinjer
Regionstyrelsen 2018-02-20, LS 2017-0950

Policy för god ekonomisk hushållning
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2020-0449

 

Policy för innovation och digitalisering
Regionfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-0833

Strategi för innovation
Regionfullmäktige 2020-03-24, RS 2019-0672

Life science-strategi för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2021-06-08, RS 2019-0751

Strategi för forskning, utveckling, utbildning inom Region Stockholm
Regionfullmäktige 2021-09-14, RS 2019-0750

Policy för inköp
Regionfullmäktige 2018-06-05, LS 2017-1197, Regionstyrelsen Rev 2019-06-18, LS 2018-0667

Riktlinjer för inköp
Regionstyrelsen 2019-06-18, LS 2018-0667

Uppförandekod för leverantörer
Regionfullmäktige 2013-05-14, LS 1303-0353

Styrande principer för Region Stockholms investeringar
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019-0829

Riktlinje för investeringar
Regionstyrelsen 2019-10-22, RS 2019-0867

Policy för innovation och digitalisering
Regionfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-0833

Strategi för IT och digitalisering 2020-2023
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019-0669

 

 

Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting
Regionfullmäktige 2018-03-13, LS 2016-0567

Grafiska riktlinjer
Regionfullmäktige 2005-12-13, LS 0409-1809

Riktlinjer för varumärkesarbete Stockholms läns landsting
Regionfullmäktige 2005-12-13, LS 0409-1809

Riktlinjer digital kommunikation för Region Stockholm
Regionstyrelsen 2019-04-09, LS 2018-0511

Riktlinjer ekonomisk och finansiell kommunikation för Region Stockholm
Regionstyrelsen 2019-04-09, LS 2018-0510

Riktlinjer medierelationer för Region Stockholm
Regionstyrelsen 2019-04-09, LS 2018-0512

Riktlinjer för miljöarbete
Regionfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-0092

Miljöprogram 2017-2021
Regionfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-0092

Uppföljning av miljöprogram 2017-2021
Regionfullmäktige 2017-09-12, LS 2016-1486

Utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier
Regionstyrelsen 2017-06-20, LS 2015-1281

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting
Regionfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-0998

Riktlinjer för resor och möten i tjänsten
Regionfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-1341

Medarbetarpolicy för Region Stockholm
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2020-0469

Riktlinje för hedersbelöning
Regionstyrelsen 2020-10-20, RS 2020-0339

Riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2020-0469

Jämställdhetspolicy
Regionfullmäktige 2006-06-13, LS 0501-0052

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Regionfullmäktige 2016-12-15, LS 2016-0469

Folkhälsopolicy
Regionfullmäktige 2017-2021, LS 2016-0138

Uppförandekod för leverantörer
Regionfullmäktige 2013-05-14, LS 1303-0353

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen inom SLL
Regionfullmäktige 2005-04-08, LS 0503-0549

Åtgärdsplan avseende nationella minoriteter och rätten till språk
Regionfullmäktige 2010-09-03, LS 1003-0199

Policy för säkerhet inom Stockholms läns landsting
Regionfullmäktige 2016-03-15, LS 2015-0093

Säkerhetsriktlinjer
Landstingsstyrelsen, LS 2015-0093

Informationssäkerhetspolicy
Regionfullmäktige 2013-03-19, LS 1112-1733

Riktlinjer för informationssäkerhet
Regionfullmäktige 2013-03-19, LS 1112-1733, , Regionstyrelsen Rev 2015-11-03, LS 2016-0646, Regiondirektör Just 2018-05-25, LS 2018-0652

Krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting, planeringsinriktning inför allvarlig händelse samt plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser
Regionfullmäktige 2015-05-19, LS 1406-0750

Regional katastrofmedicinsk beredskapsplan
Regionstyrelsen 2005-12-06, LS 0406-1149, reviderad och beslutad av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-24, HSN 2020-1415

Kriskommunikationsplan för Stockholms läns landsting
Regionfullmäktige 2015-05-19, LS 1412-1457

Regional katastrofmedicinsk plan
Regionstyrelsen 2005-12-06, LS 0406-1149, reviderad och beslutad av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-24, HSN 2020-1415

Riktlinje för arvodering av sakkunniguppdrag inom hälso- och sjukvården
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019-0532

Framtidsplan för Hälso och sjukvården
Landstingsfullmäktige 2011-06-14, LS 1104-0574

Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet
Landstingsfullmäktige 2012-06-14, LS 1109-1229

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården – andra steget i genomförandet
Landstingsfullmäktige 2013-06-12, LS 1304-0527

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården – tredje steget i genomförandet
Landstingsfullmäktige 2014-12-17, LS 1409-1068                          

Policy för att stärka patienters ställning – vård i dialog        
Regionfullmäktige 2000-02-08,LS 9912-0722                            

Värdegrund för hälso- och sjukvården          
Regionfullmäktige 2002-06-18, LS 0205-0254                           

Strategi för suicidprevention
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2020-0469, RS 2020-0456

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
Landstingsfullmäktige 2017-10-17, LS 2017–0540

Hållbarhetsbedömning av regionalt trafikförsörjningsprogram 2017
En del av arbetet med att uppdatera, utvärdera och utveckla trafikförsörjningsprogrammet är att genomföra en hållbarhetsbedömning. Det främsta syftet med hållbarhetsbedömningen är att analysera hur väl programmet bidrar till en hållbar utveckling i Stockholms region.

Trafikstrategi 2018-03-28
Trafikförvaltningens trafikstrategi syftar till att beskriva övergripande principer för planering och samverkan samt avvägningar kring utbud och efterfrågan. Strategin ger vägledning i arbetet med att uppnå regionens övergripande mål för kollektivtrafiken om attraktiva resor, en tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg hälso- och miljöpåverkan.

Affärsstrategi 2018-03-28
Affärsstrategin ska säkerställa att det finns en röd tråd från planering av affärerna till hur de konstrueras, genomförs och följs upp ur ett strategiskt perspektiv.

Infrastrukturstrategi 2018-03-28
Infrastrukturstrategin anger de övergripande principer som ska tillämpas när trafikförvaltningen bevarar och utvecklar infrastrukturen. Dessa principer skapar förutsättningar för att nå de övergripande målen för kollektivtrafiken om attraktiva resor, en tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg hälso- och miljöpåverkan.

Strategi för hållbar utveckling 2018-03-28
Strategin för hållbar utveckling omfattar aspekterna miljö och hälsa, energiförsörjning och socialt ansvar. Den innehåller vägledande principer avseende kollektivtrafikens utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar, buller, vibrationer och andra fysiska störningar från fordon och anläggningar, användning av farliga ämnen och produkter samt effektiv resursanvändning.

Kommunikationsstrategi 2018-03-28
Trafikförvaltningens externa och interna kommunikation ska bidra till att de övergripande målen för kollektivtrafiken nås och bidra till upplevelsen av att resan är attraktiv och tillgänglig.

Kundservicestrategi 2018-03-28
Syftet med kundservicestrategin är att vägleda trafikförvaltningen till att vara och förbli en kunddriven organisation. Kundservicestrategin tar sikte på att öka kundorienteringen i den regionala kollektivtrafiken där totalt cirka 15 000 personer arbetar hos trafikförvaltningen och dess entreprenörer. Förhållningssättet "resenären i fokus" ska genomsyra hela verksamheten. Kundservicestrategin blir därför ett viktigt verktyg för att nå dessa mål.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 – RUFS 2050
Regionfullmäktige 2018-06-12, LS 2015–0084

Regional utvecklingsstrategi, RUS
(samma som RUFS men även beslutad som denna RUS)
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019–0533

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2018-16-12, LS 2017-1513

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2019-03-12, LS 2017–1512

Godsstrategi för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2019-09-17, LS 2017–1614

Rapporten Samverkan i Östra Mellansverige – ÖMS
Regionfullmäktige 2018-16-12, LS 2018–0279

Länsplan för regional transport-infrastruktur i Stockholms län 2018–2029
Länsstyrelsen 2018-09-21, RS 2019–0868

Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2019-1194

Kulturstrategi för Stockholmsregionen
Regionfullmäktige 2018-16-12, LS 2017–1514

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?