Delrapporter

Revisorerna beslutar om delrapporter i de fall det finns anledning att ge styrelse/nämnd en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året. Den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets granskning sker till samtliga nämnder i mars/april året efter. Här hittar du också revisorernas bedömning av delårsrapporten för hela region Stockholm.