Årsrapporter, revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2019

Årsrapporter, revisionsberättelser och granskningsrapporter upprättas för samtliga nämnder, styrelser och bolag i Region Stockholm. I berättelserna redovisas om revisorerna tillstyrker eller avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?