Årsrapporter, revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2019

Årsrapporter, revisionsberättelser och granskningsrapporter upprättas för samtliga nämnder, styrelser och bolag i Region Stockholm. I berättelserna redovisas om revisorerna tillstyrker eller avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.