Region Stockholms ansvar och uppdrag

Lättläst

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering, och regional tillväxt och utveckling. Region Stockholm har även i uppdrag att bidra till kulturlivet i Stockholms län.

Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm. Ansvar för kärnverksamheterna hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering och kultur kvarstår, men Region Stockholm har nu även ett utökat ansvar för regional tillväxt och utveckling.

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat sjuksköterskor, jurister, ingenjörer, kulturvetare och ortopeder. Totalt sett finns ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm.

Region Stockholm styrs av politiker. Dessa väljs vart fjärde år genom allmänna val. Verksamheten finansieras till ungefär 80 procent av skatteintäkter från regionens invånare, som är 12,08 kronor per intjänad hundralapp. Övriga intäkter kommer från försäljning av tjänster, patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag.

Region Stockholm omsätter drygt 100 miljarder kronor varje år. Hälso- och sjukvården är det största verksamhetsområdet. En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten. Under mandatperioden 2018-2022 görs bland annat stora investeringar i nya akutmottagningar, psykiatrilokaler, vårdavdelningar, förlossningsplatser och den historiskt stora utbyggnaden av tunnelbanan.

149 ledamöter i landstingsfullmäktige. Illustration

Regionfullmäktige har 149 folkvalda ledamöter.

Hälso- och sjukvård

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling. Stockholmsregionen växer och befolkningen i länet ökar snabbt, samtidigt ökar antalet barn och äldre snabbare än andra åldersgrupper. Detta ställer stora krav på vården.

För att kunna erbjuda en modern vård som uppfyller patienternas förväntningar och för att möta framtidens vårdbehov genomförs en framtidsplan för hälso- och sjukvården. Den innebär att primärvården stärks och en del av den vård som har utförts på akutsjukhusen flyttas till andra vårdgivare, till andra specialistmottagningar, närakuter och husläkarmottagningar.

Verksamhet - Hälsa och vård

Kollektivtrafik

Varje dag gör 800 000 resenärer 2,8 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm ansvarar för att alla som bor i eller besöker länet har tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten – bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana samt trafik med skärgårdsbåtar– samordnas i ett växande trafiknät.

Befolkningen i regionen växer snabbt och många resenärer upplever trängsel och förseningar i trafiken. Region Stockholm genomför och planerar investeringar och andra åtgärder som bygger ut och moderniserar kollektivtrafiken i länet. Planeringen sker enligt inriktningen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Verksamhet - Kollektivtrafik

Regional utveckling 

Region Stockholm ansvarar för regional tillväxt och utveckling i länet. Det innebär bland annat ansvar för länsplanen för infrastruktur och att ta fram den regionala utvecklingsplanen för länet, RUFS.

Region Stockholm driver strategiskt viktiga utvecklingsfrågor och är regionens röst både nationellt och internationellt till exempel i frågor kring tillväxt och utveckling i länet. I sitt arbete samverkar Region Stockholm med regionens 26 kommuner, näringsliv och akademi.

Verksamhet - Regional utveckling

Kultur

Kultur bidrar till att stärka regionen och göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Kultur kan dessutom bidra till att skapa mer läkande vårdmiljöer.

Region Stockholm ger bidrag till en bred kulturverksamhet inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv. Region Stockholm är också huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga filharmonikerna. Invånare i länet möter konst i Region Stockholms sjukhus och i kollektivtrafiken, inte minst i tunnelbanan. Konsten bidrar till trivsel och trygghet i människors vardag.

Verksamhet - Kultur

Stockholms län  

Karta Stockholms län