Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Det finns också bidrag för arbete inom hälso- och sjukvården.

Bidrag till intressepolitisk verksamhet

Bidraget kan sökas av intresseorganisationer av eller för personer med funktionsnedsättning som bedriver intressepolitik/idéburen verksamhet, som skapar förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar. Genom sitt påverkansarbete förmedlar organisationerna kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort.

Bidrag får sökas till:

  • lönekostnader
  • lokal- och hyreskostnader
  • administrationskostnader för intressepolitisk verksamhet.

De olika delarna ska specificeras. Föreningen beviljas sedan ett sammantaget belopp, som ska användas på ett för föreningen optimalt sätt till kostnader för dessa delar.

Sök bidrag

Aansökningstiden för 2019 års bidrag har gått ut. Bidrag för år 2020 söks i maj 2019. Ansökan skickas till registrator.lsf@sll.se

Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Särskilda bidrag ges till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning för aktivering, rekreation, habilitering och rehabilitering. Bidragen används till exempel till lägerverksamhet, samt till folkhögskolor för anpassningskurser för personer med funktionsnedsättning bosatta inom länet.

Ansökan kan göras löpande under året och skickas till registrator.lsf@sll.se