Region Stockholms arbete med barnkonventionen

Alla verksamheter som är finansierade av Region Stockholm ska arbeta för att barnkonventionen omsätts i praktiken och utifrån varje verksamhets uppdrag. Detta innebär bland annat att arbeta systematiskt med att bemöta, kommunicera med och göra barn och unga delaktiga utifrån deras perspektiv och förutsättningar.

Region Stockholm har en övergripande handlingsplan som stöd för att omsätta barnkonventionen i praktiken.

Barn som är närstående                                                                                                                                                      

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har barn rätt att få information, råd och stöd om deras närstående har en psykisk funktionsnedsättning/allvarlig sjukdom eller skada/missbruk eller oväntat avlider. All verksamhet finansierad av Region Stockholm har tillgång till tre övergripande dokument som stöd för att skriva riktlinjer och rutiner:

Vägledning, ger underlag för dig som chef med inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga arbetet.

Checklistan är en "kom-ihåg" för personal för att underlätta det dagliga arbetet.

Kunskapsunderlaget ger en grundläggande förståelse för ämnet och inspirerar till utveckling av rutiner. Den innehåller bland annat stöd för hur ett samtal med barnet kan planeras och genomföras, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan samt tips på länkar, litteratur och material.

Mer information finns på Vårdgivarguiden om barns ställning i vården

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?