Region Stockholms arbete med hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor, nu och i framtiden. Miljövänlig kollektivtrafik, jämlik hälso- och sjukvård, regional utveckling som har både människa och miljö i fokus tillsammans med ett tillgängligt kulturliv, bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Region Stockholm är en stor organisation som har ett stort ansvar. Varje dag görs 40 000 vårdbesök i länet och 800 000 personer reser med kollektivtrafiken. Just nu sker dessutom stora investeringar och ombyggnationer inom både vården och kollektivtrafiken för att möta invånarnas behov. Detta måste ske på ett hållbart sätt.

Hållbarhetsarbetet handlar också om att skapa en bra arbetsmiljö för Region Stockholms 45 000 medarbetare. Att motverka korruption är också en del av arbetet, samt att ställa miljömässiga och sociala krav på alla de leverantörer som bidrar med varor och tjänster till Region Stockholms verksamheter, oavsett om de finns här i länet eller på andra sidan jorden.

Miljö

Blå Miljo╠ê_1280x150_2020.jpg

Miljöfrågan är en av vår tids viktigaste utmaningar. Det handlar om att säkerställa en god miljö för oss som bor och lever här, men också om ett globalt ansvar att minska vår klimatpåverkan.

Region Stockholm arbetar systematiskt och målmedvetet för att minska klimatpåverkan, bli mer resurseffektivt och att minska de miljö- och hälsorisker som beror på direkta och indirekta utsläpp. 

Läs mer om Region Stockholms miljöarbete.

Social hållbarhet

Blå Social ha╠èllbarhet_1280x150_2020.jpg

Region Stockholms verksamheter ska arbeta för att alla invånare ska ha möjlighet att uppnå god fysisk och psykisk hälsa utifrån sina förutsättningar. Alla verksamheter inom Region Stockholm ska arbeta proaktivt för att länets invånare ska behandlas likvärdigt och individuellt, och att ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionsnedsättning eller andra individuella egenskaper.

Läs mer om Region Stockholms arbete för social hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Blå Ekonomisk ha╠èllbarhet_1280x150_2020.jpg

Befolkningen i Stockholms län växer snabbt, vilket innebär såväl ökade intäkter som ökade kostnader för Region Stockholm. Med en ekonomi i långsiktig balans och med tydligt fokus på kontrollerad kostnadsutveckling kan Region Stockholm modernisera och investera. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kunna fullfölja de långsiktiga planerna på utbyggnad. Därför är kraven på kontinuerliga effektiviseringar och ekonomisk återhållsamhet extra viktiga att följa upp och säkerställa under de kommande åren. Målet är att Region Stockholm ska vara det mest effektiva av alla regioner i Sverige.

Läs mer om Region Stockholms ekonomi och budget.

Hållbar upphandling

Upphandling är ett mycket viktigt verktyg i Region Stockholms miljömålsarbete, och Region Stockholms ambition är att vara en ledande aktör i Europa när det gäller hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Arbetet med hållbar upphandling av varor och tjänster ska bidra till att uppnå Region Stockholms miljömål, minimera miljöpåverkan från konsumtion i ett livscykelperspektiv, säkerställa en resurseffektiv användning av produkter och stärka mänskliga rättigheter och andra aspekter av social hållbarhet.

Region Stockholm kräver att leverantörer ska ha ett aktivt arbete både vad gäller miljö och sociala frågor i leveranskedjan. Det innebär att de ska ha rutiner på plats för att identifiera och hantera risker för människorättskränkningar i leveranskedjan. Det innebär även exempelvis att miljö- och hälsofarliga ämnen fasas ut och att förnybara material- och energikällor väljs. Uppföljningar görs årligen på ett urval av leverantörer för att säkerställa att hållbarhetskraven efterlevs.

Globala hållbarhetsmål

Region Stockholms arbete ska bidra till att uppnå regionala, nationella och globala hållbarhetsmål.

Region Stockholms arbete bidrar, direkt eller indirekt, till samtliga 17 globala hållbarhetsmål.13 av målen är extra viktiga för organisationen att arbeta med.

Genom miljöprogrammet arbetar Region Stockholm mot mål som rent vatten och sanitet, hållbar energi, hållbar produktion och konsumtion, hållbara städer och samhällen, bekämpa klimatförändringarna samt ekosystem och biologisk mångfald. 

Genom uppförandekod för leverantörer arbetar Region Stockholm bland annat mot målen anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Region Stockholm har ett flertal styrande dokument som reglerar hur verksamheterna systematiskt ska arbeta med social hållbarhet och bidrar genom det arbetet till målen om minskad ojämlikhet, ökad jämställdhet, hälsa och välbefinnande, hållbar konsumtion och produktion samt hållbara städer och samhällen.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?