Innovationsfonden

Ansök om medel för innovationsutveckling och nyskapande lösningar för hälso- och sjukvården. Nästa ansökningsperiod för projekt som ska genomföras under 2021 blir under hösten.

Innovationsfonden i Region Stockholm ger medarbetare möjlighet att medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Två gånger per år fördelar fonden stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder som ska vara till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent
inom hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm kan ansöka.

Ansökningsperioder

Ansökningsperioden för 2020 är avslutad. Beslutsprocessen pågår för period 2 och besked om ansökningarna beräknas kunna meddelas 31 mars 2020. Nästa ansökningsperiod för 2021 sker under hösten 2020.

Det går att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som redan fått stöd ur fonden.

Så här ansöker du

Under ansökningsperioderna går det att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som redan fått stöd ur fonden.

Du ansöker på Region Stockholms webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning

Instruktionsfilm för ansökan till Innovationsfonden

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en
förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot
uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp
med bred kompetens inom hälso- och sjukvård, teknisk utveckling och information.
Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller
    verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda
ned i högermenyn.

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga
idèer

Region Stockholms Innovationsfond består av 15 miljoner kronor som fördelas två
gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Alla som arbetar minst 50
procent inom hälso- och sjukvård finansierad av Region Stockholm kan ansöka.
Sedan starten 2015 har närmare 700 ansökningar om projektmedel mottagits varav
ca 200 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt. Som
stöd att formulera ansökan finns här hjälpdokument, utlysningstext och en
instruktionsfilm som ger tips och råd.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av
medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av
Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i
samband med olika ansökningsperioder.