Centrum för hälsodata

Den 1 oktober startade Centrum för hälsodata sin verksamhet och initialt kommer verksamheten att fokusera på en säker, enhetlig process för utlämning av hälsodata till forskare. Resultatet av dataanvändningen ska leda till bättre prevention, diagnostik och behandling. Centrum för hälsodata ska också verka för en mer jämlik vård. Ansvarig för verksamheten är Jan Andersson, forskningsdirektör Region Stockholm.

Underlättar för både vårdgivare och forskare

Centrum för hälsodata är en ny samverkansorganisation inom Region Stockholm som ska bli ett nav för forskare som behöver tillgång till hälsodata. Avdelningen kommer fungera som en servicefunktion för de som har rätt att få ta del av hälsodata för forskning och utveckling och de vårdgivare som äger hälsodata. För forskare med etiskt godkännande och forskningsplan underlättar Centrum för hälsodata genom att forskarna inte behöver vända sig till flera olika vårdgivare för att få tillgång till hälsodata. För vårdgivarna underlättar verksamheten genom att de får en samlad kontaktpunkt med professionell enhetlig bedömning av vilken typ av data som ska delas och hur delningen ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär till exempel att inrättandet av Centrum för hälsodata inte leder till någon förändring av vilka data som får delas.

Ingen egen databas

Centrum för hälsodata kommer inte att ha någon egen databas utan kommer samordna utlämningen av data för ändamål som är tillåtna enligt gällande sekretess- och datalagstiftning. Inför varje utlämnande av data kommer en omfattande sekretessprövning att ske. En sådan prövning inkluderar bland annat att bedöma mottagarens förmåga att garantera sekretess och säkerhet för uppgifterna de får ta del av.

Här kan du ansöka om tillgång till data för forskningsändamål.

För att ansöka om datadelning måste du vara verksam som forskare vid universitet, högskola eller inom vården.

Förutom blanketten ovan måste du skicka med:

  1. Ansökan till Etikprövningsmyndigheten (EPM) inklusive bilagor och tilläggsansökningar
  2. Beslut från EPM
  3. Information till patient samt samtyckesblankett
    OBS! Om det finns flera versioner av patientinformation och samtycken skall samtliga bifogas. Om samtycke inte inhämtas ska detta framgå av Etikprövningsmyndighetens beslut.
  4. Variabellista med specifikation av vilka personuppgifter som begärs ut för forskningsändamål
  5. Personuppgiftsbiträdesavtal
  6. Data Transfer Agreements alternativt standardavtalsklausuler vid överföring till tredje land

 

Komplett ansökan mailas till halsodata.rst@sll.se.