Centrum för hälsodata

Centrum för hälsodata erbjuder forskare en säker, enhetlig process för utlämning av hälsodata. Resultatet av dataanvändningen ska leda till bättre prevention, diagnostik och behandling. Centrum för hälsodata ska också verka för en mer jämlik vård.

En väg in för både forskare och vårdgivare

Centrum för hälsodata underlättar för forskare med etiskt godkännande och forskningsplan då forskarna inte behöver vända sig till flera olika vårdgivare för att få tillgång till hälsodata. Samtidigt får vårdgivarna en samlad kontaktpunkt med professionell och enhetlig bedömning av vilken typ av data som ska delas och hur delningen ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär till exempel att inrättandet av Centrum för hälsodata inte leder till någon förändring av vilka data som får delas.

Centrum för hälsodata kommer inte att ha någon egen databas utan istället samordna utlämning av data för ändamål som är tillåtna enligt gällande sekretess- och datalagstiftning. Inför varje utlämnande av data kommer en omfattande sekretessprövning att ske. Den inkluderar bland annat en bedömning av mottagarens förmåga att garantera sekretess och säkerhet för de uppgifterna som lämnas ut.

Ansök om tillgång till data

För att få ansöka om datadelning måste du vara verksam som forskare vid universitet, högskola eller inom vården.

Här kan spara ned den blankett som behövs för att ansöka om tillgång till data för forskningsändamål.
Ansökningsblankett för tillgång till data för forskningsändamål

Observera att du behöver spara ner blanketten innan du öppnar den.

Ansökningen behöver också kompletteras med följande:

  • Ansökan till Etikprövningsmyndigheten (EPM) inklusive bilagor och tilläggsansökningar
  • Beslut från EPM
  • Information till patient samt samtyckesblankett.
    OBS! Om det finns flera versioner av patientinformation och samtycken skall samtliga bifogas. Om samtycke inte inhämtas ska detta framgå av Etikprövningsmyndighetens beslut
  • Variabellista med specifikation av vilka personuppgifter som begärs ut för forskningsändamål
  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Data Transfer Agreements alternativt standardavtalsklausuler vid överföring till tredje land

Den kompletta ansökan mailas därefter till halsodata.rst@sll.se