Forskning och innovation

Det är viktigt att invånarna har tillgång till kollektivtrafik och hälso- och sjukvård som ständigt förbättras och utvecklas. Därför är Region Stockholm engagerat i forskning och innovation. Dessa satsningar skapar ny och bättre kunskap, samt nya produkter, bättre diagnostik, nya rutiner och arbetsformer.

Forskning i samarbete

Region Stockholm har ett nära samarbete med det medicinska universitet Karolinska Institutet, som både arbetar med grund- och vidareutbildning av olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården, samt med forsknings- och innovationsarbete. En stor del av detta äger rum inom Region Stockholms olika verksamheter och i samarbete med andra intressenter, till exempel inom läkemedelsindustrin. Därför är Region Stockholm och dess medarbetare på olika sätt ofta engagerade i arbetet med att utveckla till exempel nya mediciner, medicinteknisk utrustning och vårdrutiner. Det är viktigt att det sker i ett förtroendefullt samarbete mellan vården och patienterna. Därför gäller hårda regler för samtycke, patientintegritet och sekretess.

Kliniska prövningar

Tillgängliga resurser för de verksamheter som genomför kliniska prövningar är Karolinska Trial Alliance, KTA, Stockholms medicinska biobank, SMB och klinisk behandlingsforskning. Region Stockholm ska också utreda möjligheten att göra data från hälso- och sjukvården tillgängliga för kvalitetsutveckling av vården och för att jämföra kvaliteten bland olika vårdgivare samt för forskning. För att värna om patientens integritet och säkerhet samt säkerställa att alla lagar och förordningar efterföljs planeras en gateway funktion, en nod som handlägger alla ärenden som inkluderar behov av data.

Att möta folksjukdomar

Ett viktigt område för forskning och innovation är de stora och utbredda folksjukdomarna, som både drabbar många invånare och tar stora resurser i anspråk. Region Stockholm driver bland annat, tillsammans med Karolinska Instiutet, Program 4D som omfattar några av de vanligaste folksjukdomarna; hjärtsvikt, reumatologi, diabetes typ 2 och bröstcancer.

Program 4D syftar till att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning att omsätta ny kunskap till individanapssad prevention, tidig diagnostik och behandling. Målet är att skapa generaliserbara lösningar - beslutsstöd för patienten, vården och forskningen - som passar ett flertal diagnoser och områden.

Innovationer till nytta för länets invånare

Region Stockholm driver ett strategiskt innovationsarbete för utveckling av nyskapande produkter, tjänster eller arbetsmetoder till nytta för invånare, patienter, resenärer och medarbetare. Arbetet drivs av innovationsenheter vid olika verksamheter inom Region Stockholm och bygger ofta på goda idéer från medarbetare eller forskare. För att hålla samman och stödja innovationsverksamheten har det skapats ett sammanhållet system kallat Region Stockholm Innovation.

Säkrare, och snabbare medicinering med glasampullöppnare

Utbildning för hälso- och sjukvårdens personal

I Region Stockholm bedrivs både grund- och vidareutbildning för hälso- och sjukvårdens personal. Förutom sin grundläggande yrkeskompetens behöver medarbetarna tillgång till kunskaper om viktiga forskningsrön. 

Region Stockholm vill att hälso- och sjukvården ständigt förbättras och då måste också personalen vara en del av denna utveckling. Med ökat samarbete mellan forskning och daglig hälso- och sjukvård går det också snabbare att införa nya forskningsrön i verksamheten.

Forskning och innovation inom kollektivtrafiken

Region Stockholm samverkar med forskningssamhället för att driva forskning och innovation inom områden som är viktiga för att utveckla framtidens kollektivtrafik. Inriktningen bestäms av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Läs om forskning och innovation inom kollektivtrafiken

Forskning och innovation inom hälso- och sjukvården

Det är viktigt att invånarna har tillgång till en hälso- och sjukvård som ständigt förbättras och utvecklas. Därför satsar Region Stockholm på forskning och innovation. Ny kunskap, nya produkter och tjänster samt effektivare arbetsmetoder ska bidra till bättre diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård.

Läs om forskning och innovation inom hälso- och sjukvården

Organisation för forskning och innovation

Regionfullmäktige fattar beslut om Region Stockholms strategi för forskning, utbildning och innovation. På politisk nivå leds dessa frågor av forskningsberedningen respektive innovationsberedningen, som ligger under regionstyrelsens arbetsutskott. På tjänstemannanivå leds de av funktionsområdet Forskning och innovation på regionledningskontoret.

Under 2016 antogs en regions-/landstingsövergripande strategi för innovation. Den ska bland annat leda till fler verksamhetsdrivna innovationsprojekt, fler testmiljöer och ökad samverkan med omvärlden. Region Stockholm driver också en innovationsfond och alla som arbetar inom hälso- och sjukvård som är finanserad av Region Stockholm kan ansöka om medel.