Utveckling av life science-sektorn i Stockholm

Region Stockholm har det regionala utvecklingsansvaret för Stockholms län och där är utvecklingen av life science-sektorn en viktig del för tillväxten inom forskning och hälso- och sjukvård. Sedan 2019 finns därför en särskild strategi för life science på nationell nivå och sedan 2021 för Stockholmsregionen.

Region Stockholms uppdrag är att genomföra den statliga tillväxtpolitiken på regional nivå och utveckla den viktiga life science-sektorn, inklusive strategin för smart specialisering (en strategi på EU-nivå som som ska förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt).

Grundtanken är att sjukvård, forskning och näringsliv har olika roller och behöver samarbeta för att lösa samhällsutmaningar inom hälsa och sjukvård.

Målet är att Stockholmsregionen ska bli en av världens främsta life science-regioner och en av fem ledande forskningsregioner i Europa 2023.

En strategi med fem strategiska utvecklingsområden

 • Världsledande tillgång till strukturerade hälsodata och vårdprocessdata
 • En hälso- och sjukvård samt omsorg tillgänglig för samverkan med forskning, innovation och näringslivssamverkan
 • Precisionsmedicin ger patient och invånare tillgång till högupplöst diagnostik, individanpassad prevention och behandling
 • Tvärvetenskaplig samverkan skapar lösningar på komplexa utmaningar
 • Life science-företag forskar, utvecklas och växer i Stockholmsregionen.

En smart näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen

EU-kommissionen har inför den kommande programperioden 2021–2027 ställt krav på europeiska regioner att ta fram och arbeta systematiskt med genomförande och uppföljning av forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering (S3-strategier) för att få del av bl.a. regionalfondsmedel.

Under 2019 beslutade Region Stockholm att den regionala utvecklingsplanen (RUFS2050) skulle utgöra den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Stockholms län. Samtidigt beslutades att operationalisera arbetet i en näringslivs- och tillväxtstrategi, med sex fokusområden:

 1. Strategiska forskning och innovationsmiljöer
 2. Internationell konkurrenskraft
 3. Bättre företagsklimat och regelförenkling
 4. Regionala styrkeområden
 5. Nytänkande och innovationskraft
 6. Kompetensförsörjning

Det finns inget beslut om att ta fram en separat S3-strategi för Stockholmsregionen. Istället ska näringslivs- och tillväxtstrategi, i linje med EU:s ambitioner om smart specialisering, innehålla regionala prioriteringar inom forskning och innovation med utgångpunkt i Stockholmsregionens styrkeområden. Arbetet genomförs i nära samarbete med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och i bred dialog med bland annat forskare, branschorganisationer och innovationsfrämjare i Stockholmsregionen.

Läs mer om Näringslivs- och tillväxtstrategin 

Inspiration och stöd från EU-projektet Cohes3ion

Cohes3ion är ett Interreg Europe-projekt som syftar till att förbättra regionala strategier för smart specialisering (S3) genom att integrera en geografisk (territoriell) dimension i styrning och policy-mix inom den regionala innovationspolitiken.

Projektet har tio partners från 8 europeiska länder; BEAZ, Azaro Fundazioa och Orkestra (Spanien), Southern Regional Assembly (Irland), Calabria Region (Italien), North-West Regional Development Agency (Rumänien), Business Metropole Ruhr GmbH (Tyskland), Region Stockholm (Sverige), Mazowieckie Voivodeship (Polen) och Welsh Government (

Storbritannien).

Den gemensamma utmaningen är att involvera fler nivåer i den regionala innovationspolitiken. Projektets mål är att integrera ett geografiskt perspektiv i deltagande regioners strategier för smart specialisering (S3). Syftet är att öka effekterna av satsningar på smart specialisering och bidra till resultat i form av tillväxt och sysselsättning i hela länet.

Inom ramen för projektet ska partnerna medverka i ett antal olika insatser.

 • Utveckla ett metodverktyg för att genomföra en ”smart kartläggning” av respektive regions prioriteringar, ledningsstrukturer och policyinsatser för att främja innovation på olika nivåer.
 • Identifiera, utbyta och sprida goda erfarenheter mellan deltagande regioner.
 • Erbjuda berörda aktörer i regionen att med utgångspunkt i den ”smarta kartläggningen” formulera en regional handlingsplan med fokus på modeller och verktyg för flernivåstyrning av S3.
 • Genomföra och utvärdera inledande aktiviteter i den regionala handlingsplanen.
 • Ta fram policyrekommendationer och utveckla ledningsmodeller för innovation och S3.

Cohes3ion har en budget på knappt €1,9 miljoner, där närmare €1,6 miljoner kommer från den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för 2019–2022 genom programmet Interreg Europe.

Om Cohes3ion

Cohes3ion finansieras av Interreg Europe och syftar till att förbättra resultaten från de europeiska regionalfondsprogrammen genom smart specialisering. Målet är att stärka innovationsförmågan hos regionala aktörer genom att integrera en territoriell (geografisk) dimension till styrning och policymixen (val av insatser) på olika nivåer i regionen. Detta ska bidra till ökad sammanhållning, med tillväxt och fler jobb i hela regionen. Projektet genomförs under ca tre år (2020–2022) i samarbete mellan Stockholms län och ytterligare 7 regioner från Spanien, Irland, Italien, Rumänien, Tyskland, Polen och Storbritannien.

Regionalfondsprogrammet stöttar innovation och smart specialisering

Regionalfondsprogrammet för perioden 2014–2020 ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Stockholms län, med utgångspunkt i regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Innevarande program hade en total omslutning på drygt 300 mkr i EU-finansiering. Alla projekt skall medfinansieras med minst 50 procent.

Den övergripande målsättningen för programmet Stockholm är hållbar stadsutveckling, med insatser inom tre tematiska mål;

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (45 procent av EU-medlen)
 2. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (40 procent av EU-medlen)
 3. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (15 procent av EU-medlen

Region Stockholm har medverkat till att finansiering från EU:s regionalfondsprogram används för att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft genom insatser under mobilisering och beredning, samt i projektledning av vissa strategiska samverkansprojekt.

 • Sthlm Scale up
 • Sthlm Life Tech
 • Fordonsdalen

Programmet befinner sig nu i slutfasen och merparten av programbudgeten är intecknad. Samtidigt har en process för programmering av det operativa regionalfondsprogrammet för perioden 2021–2027 påbörjats.

Inför kommande regionalfondsprogram har EU-kommissionen föreslagit att Sverige ska fokusera merparten av finansieringen till prioriteringsområdet 1: Smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling. Där ingår flera viktiga insatsområden, som att förbättra forsknings- och innovationskapacitet, ökad digitaliseringen, förbättra konkurrenskraft och tillväxt i SME samt utveckla färdigheter kopplat till smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

Kommissionen lyfter även att antal nödvändiga förhandsvillkor till stöd för smart specialisering. Det handlar bland annat om analys av flaskhalsar för innovationsspridning, tillgång till kompetenta institutioner och aktörer som kan leda arbetet med smart specialisering i regionen, system för att mäta och följa upp resultat, en bred regional samverkansprocess och ökad internationalisering. Att koordinera och förankra ett sådant arbete är ett viktigt uppdrag för regionalt utvecklingsansvarig.

Läs mer om Stockholms regionalfondsprogram 2014–2020

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?