Om Region Stockholm Innovation

Region Stockholm Innovation är samlingsnamnet för innovationsverksamheten inom Stockholms län. Innovationsarbetet är en viktig del i utvecklingen av landstingets kärnverksamheter såsom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik tillväxt och regionplanering samt inom kultur.

Det pågår ett livaktigt innovationsarbete inom Region Stockholm. Arbetet drivs vid de innovationsstödjande verksamheterna på akutsjukhusen och i primärvården och inom många närliggande organisationer. Innovationsarbetet bygger ofta på idéer från medarbetare, ibland i samverkan med företag. Syftet är att utveckla nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar för patienter medarbetare och invånare.

Innovationsverksamheter stödjer

De innovationsstödjande verksamheterna som främst finns inom hälso- och sjukvården fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. Vid verksamheterna kan idégivare få stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner. Läs mer om innovationsverksamheterna på våra stora sjukhus och inom SLSO på sidan Kontakt.

Samordningsenheten Region Stockholm Innovation koordinerar

En samordningsenhet vid regionledningskontoret inom funktionsområdet FoUI (Forskning, utveckling och innovation) ansvarar för att koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera innovationsverksamheten utifrån regionövergripande riktlinjer. Region Stockholm Innovation ansvarar också för övergripande kommunikation, rådgivning och ärendehantering samt för Innovationsfonden. Hör av dig till oss; vi hjälper till med frågor kring innovationsverksamheten och kan hjälpa till att lotsa dig rätt inom Region Stockholm.

Innovationsstrategi som styr

En regionövergripande strategi för innovation pekar ut handlingsriktningar och långsiktiga mål. Här fastslås bland annat att landstinget ska stimulera fler innovationsprojekt, erbjuda bättre testmiljöer och ha ett närmare samverkan med
omvärlden.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?