Innovationsfonden

Fördelning av medel för Innovationsfonden 2021 är genomförd. Nästa period att ansöka om stöd för utveckling av goda idéer och nyskapande lösningar inför 2022, är planerad till september /oktober.

Innovationsfonden som inrättats av Region Stockholm, ger medarbetare möjlighet att medverka i utvecklingen inom områdena hälso- och sjukvård, trafik, kultur och tillväxt- och regionalplanering. Två gånger per år fördelar fonden stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder som ska vara till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent inom Region Stockholm kan ansöka.

Ansökningsperioder

För projekt som ska genomföras under 2022 är utlysningsperioden planerad till september /oktober 2021. Det går att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som redan fått stöd ur fonden.

Det finns även en möjlighet för projekt som tidigare fått stöd från innovationsfonden som kommit en bit på väg att söka stöd för införande och implementering. Utlysningstext för 2022 är ännu inte beslutad, fram till dess kan förståelse för processen ges i Kriterier och ansökningsförfarande Innovationsfonden 2021.

Så här ansöker du

Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för ansökningar, researchweb.

Hjälp med att utforma ansökan kan fås via kontakter med Region Stockholms Innovationsenheter, kontakter på de olika förvaltningarna samt Region Stockholm Innovation centralt.
 

För inspiration finns också en rad exempel på idéer som utvecklats till innovativa lösningar av Region Stockholms medarbetare. Läs mer i Magasin Goda Innovationer.

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp sammansatt av bred kompetens inom innovation hälso- och sjukvård, trafikteknisk utveckling, kultur och information. Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller
    verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idèer

Region Stockholms Innovationsfond består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Alla som arbetar minst 50 procent inom Region Stockholm kan ansöka.

Sedan starten 2015 har närmare 800 ansökningar om projektmedel mottagits varav ca 330 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt. Som stöd att formulera ansökan finns här hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av
medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av
Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?