Forskning och utveckling

Det är viktigt att invånarna har tillgång till en hälso- och sjukvård och en kollektivtrafik som ständigt förbättras och utvecklas. Därför satsar Region Stockholm på forskning och innovation.

Hälso- och sjukvård och kollektivtrafik behöver ständigt förbättras och utvecklas. Universitet, högskolor och näringsliv ansvarar för forskning och utbildning. En stark forskarnärvaro i Region Stockholm skapar nytta för invånare, patient, närstående, resenär och besökare. Verksamheterna får därvid tillgång till kompetens och kunskapsbildning samt att forskningsresultat från hela världen kan implementeras. Region Stockholms forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete ger också förutsättningar för att Stockholmsregionen förblir en ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige.

Forskning i samverkan med Karolinska Institutet

Region Stockholm har ett nära samarbete med Karolinska Institutet (KI) som är ett av världens ledande medicinska universitet. KI står för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige.

Det övergripande syftet med Region Stockholms och KI:s samverkan är att tillsammans på ett avgörande sätt förbättra människors hälsa. En stor del av utbildningen och forskningen äger rum inom Region Stockholms olika verksamheter, där medarbetare på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla till exempel nya mediciner, medicinteknisk utrustning och vårdrutiner.

Finansiering av forskning och utveckling

Samarbetet med KI regleras i det så kallade ALF-avtalet och det finns sedan en lång tid en etablerad samverkansorganisation.

I ALF-avtalet beskrivs ersättningen för regionernas skyldighet att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning, så kallade ALF-medel. Klinisk forskning är forskning som kräver tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser.

Utöver ALF-medlen avsätter Region Stockholm medel på forskning och utveckling. Huvudprincipen är att medel fördelas i konkurrens genom ansökningsförfarande med oberoende granskare eller baserat på forskargruppernas aktivitet. 

Läs mer om utlysningarna här

Universitetssjukvård

Universitetssjukvård är delar av hälso- och sjukvården där forskning, utbildning och utveckling ses som kärnverksamheter och likvärdiga vårdproduktionen. Även hälso- och sjukvård som inte är universitetssjukvård ska bidra till universitetssjukvårdens utveckling genom att medverka i forskningsprojekt, tillhandahålla hälsodata och hjälpa till med patientrekrytering till studier.

Läs mer om universitetssjukvård

Stöd till klinisk forskning

För de verksamheter inom Region Stockholm som genomför kliniska prövningar finns flera stödfunktioner. Till exempel Karolinska Trial Alliance, Stockholms medicinska biobank och Centrum för hälsodata.

Karolinska Trial Alliance

Karolinska Trial Alliance (KTA) är ett professionellt kliniskt forskningscenter specialiserat på kliniska studier. KTA underlättar genomförandet av kliniska studier och skapar samtidigt möjlighet för patienter och friska att delta i studier. KTA är en del av Karolinska Universitetssjukhuset, men erbjuder stöd till aktörer i hela Stockholmsregionen.

Karolinska Trial Alliance

Stockholms medicinska biobank

Stockholms medicinska biobank (SMB) har ett sjukvårdsregionalt uppdrag för biobankning inom Region Stockholm. SMB finns vid Karolinska Universitetssjukhuset och funktionschefen för Karolinska Universitetslaboratoriet ansvarar för verksamheten.

Som biobanksprov räknas alla humanbiologiska prov (tex blodprover, urinprover, vävnadsprover, DNA, celler/cellinjer, CSF, etc). De humanbiologiska prov som samlas in i hälso- och sjukvården får användas till forskning och utveckling om provgivaren har tillåtid det och om studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Stockholms medicinska biobank erbjuder tjänster och kompetent vägledning genom forskningsstudiens olika faser, för såväl akademiska forskargrupper inom life science och näringsliv som för hälso- och sjukvårdens forsknings- och utvecklingsprojekt.

Stockholms medicinska biobank

Centrum för hälsodata

Centrum för hälsodata är en Region Stockholms funktion för att på ett säkert och effektivt sätt tillgängliggöra hälsodata för forskning och utveckling.

Centrum för hälsodata

Eira

Via Ineras bibliotekssamarbete Eira får vårdpersonal i alla regioner tillgång till internationell forskning. De gemensamma licensavtalen garanterar alla anställda i alla regioner tillgång till ett grundutbud av e-tidskrifter med mera. Grundutbudet kallas Bas-Eira. I Bas-Eira ingår e-tidskrifter, e-böcker och Cochrane Library. Via söktjänsten ClinicalKey finns också ett stort material av bilder, video med mera. 

Eira

Genomic Medicine Sweden (GMS)

GMS samordnar införandet av precisionsmedicin över hela landet
I bred samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisionsmedicin. Fokus till en början är på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar.

Genomic Medicine Sweden

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?