Centrum för hälsodata

Forskning på data från vården kan bidra till ökad kunskap och utveckling av prevention, diagnostik och behandling för våra patienter. Region Stockholm har omfattande databaser och tillfrågas ofta om användning av data för forskningsändamål. Centrum för hälsodata tillgängliggör data för forskning på ett juridiskt säkert och etiskt riktigt sätt.

Projektets tidslinje

En väg in för forskare och vårdgivare 

Centrum för hälsodata är inrättat för att underlätta för forskare att få tillgång till data. Detta förutsätter godkänd ansökan om etikprövning och forskningsplan. Inom Region Stockholm finns många olika vårdgivare och alla ansvarar för sina egna hälsodata. Centrum för hälsodatas roll är att samordna ansökningar om datauttag för forskningsändamål.

Vårdgivare erbjuds också råd och stöd i frågor som gäller hälsodata.  Centrum för hälsodata ska utgöra en samlad kontaktpunkt för alla hälsodatafrågor i regionen, med professionell och enhetlig bedömning av vilken typ av data som kan delas och hur delningen ska ske i enlighet med gällande lagstiftning.  

Region Stockholm har skyldighet att värna om patienters integritet och regionens förmåga att skydda patienternas personuppgifter. Detta innebär att regionen, vid utlämnande av personuppgifter för forskningsändamål, alltid måste förvissa sig om att uppgifterna inte riskerar nå personer som inte är behöriga att ta del av uppgifterna. 

Utöver att vara en samlad funktion för datautlämning till forskare från Region Stockholms informationsägare har Centrum för hälsodata i uppdrag att verka för metodutveckling samt samarbeta med industrin när det gäller hälsodata. 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?