En strategi för världsledande forskning, utbildning och utveckling

En ny forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi ger goda förutsättningar för vetenskapliga landvinningar i Region Stockholm. Resultaten ska komma invånarna till nytta och möjliggöra Stockholmsregionen att förbli en ledande, innovativ och hållbar tillväxtmotor för hela Sverige. Strategin beslutades av regionfullmäktige den 14 september.

Med en nära koppling mellan forskning, utbildning, utveckling och innovation skapar Region Stockholm en modern och framåtblickande organisa­tion. I strategin tydliggörs att beslutsunderlag i Region Stockholm ska utgå från vetenskaplig grund och säkerställa möjligheten till forskning, utveckling och utbildning. Det sker genom att samtliga verksamheter som finansieras av Region Stockholm ska tillämpa Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategin för Region Stockholm och beakta den i utarbetandet av styrande dokument såsom budget och verksam­hetsplaner.

Sex strategiska inriktningar ger förutsättningar för forskning, utbildning och utveckling i Region Stockholm

• Akademisk frihet, etiska principer och konkurrens ska skapa kvalitet
• Region Stockholm ska skapa långsiktiga och pålitliga förutsätt¬ningar för forskning
• Tillgängliggörande av data ska öka förmågan till analys, insikter och kunskapsbildning
• Region Stockholm ska tillhanda-hålla ändamålsenliga lärandemiljöer av hög kvalitet
• Region Stockholm ska stärka förutsättningarna för forskningsanknuten utbildning
• Region Stockholm ska främja kompetensutveckling och det livs¬långa lärandet

Organisering och arbetssätt 

Region Stockholm skapar genom avtal och avsiktsförklaringar med universitet och högskolor förutsättningar för fördjupade partnerskap och strategisk samverkan. Genom ett antal organisatoriska strategiska inriktningar vägleds genomförandet.

Det innebär bland annat att Region Stockholm ska tillgänglig­göra strukturerade hälsodata på ett samordnat, säkert, etiskt och enhetligt sätt, att klinisk forskning och utbildning ska finnas i hela hälso-och sjukvårdssystemet och att universitetssjukvården och kunskapsstyrningen tillsammans ska göra forskningsresultat till klinisk vardag.

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation