Budget 2019 för Region Stockholm

Region Stockholms första budget beslutades 12 december 2018 av regionfullmäktige. Fokus är stärkt styrning och minskad byråkrati för att frigöra resurser till vård och kollektivtrafik. Invånarens behov ska stå i centrum.

Region Stockholm från 1 januari

Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling. Regionen ska exempelvis driva arbetet med den regionala utvecklingsplanen och länsplanen för transportinfrastruktur.

Ett nytt regionalt ledarskap ger också större möjligheter att lyfta Stockholmsregionens intressen i Sverige och Europa. Visionen för Region Stockholm som beslutats i budget är att vara en attraktiv, hållbar och växande region med frihet för invånarna att själva fatta avgörande beslut. Läs mer:
Budget 2019: Landstinget blir Region Stockholm
Budget 2019: Vision för Region Stockholm

Starkare styrning

När landstinget blir Region Stockholm innebär det ett större ansvar för bland annat tillväxt, bostäder, näringsliv och samhällsplanering. Därför har regionfullmäktige beslutat om en ny politisk organisation som ska tydliggöra ansvar, roller och uppdrag. Styrningen mot mål och resultat inom ekonomiska ramar ska skärpas samtidigt som detaljstyrningen ska minska. Läs mer:
Budget 2019: Ny fördelning av arbetsuppgifter mellan Region Stockholms nämnder
Budget 2019: Nytt sätt att styra när landstinget blir Region Stockholm
Budget 2019: Administrationen ska minska

Attraktiv arbetsgivare

Budgeten för 2019 definierar medarbetarna som Region Stockholms viktigaste resurs. Regionstyrelsens anslag till kompetensförsörjning ökas och ska gå till utbildning, insatser för bättre arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor. Fokus ligger på personalen i hälso- och sjukvården, främst medarbetarna i akutsjukvården. Läs mer:
Budget 2019: Insatser för att Region Stockholm ska bli en mer attraktiv arbetsgivare
Budget 2019: Fler utbildningsplatser ska bygga framtidens vård i Region Stockholm

Satsning på primärvården

Husläkarmottagningarna ska bli navet i sjukvården. Därför avsätts ytterligare 360 miljoner kronor per år för primärvården från och med 2019, vilket är den enskilt största satsningen i budgeten. Målet är att invånarna i Region Stockholm ska få en ännu större del av sin vård på en husläkarmottagning, istället för att behöva söka sig till flera olika vårdgivare. Vården ska erbjudas både fysiskt och digitalt och vara mer förebyggande. Läs mer om prioriteringarna inom hälso- och sjukvården:

Budget 2019: Ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus

Budget 2019: 360 miljoner kronor extra till husläkarmottagningar och annan primärvård

Budget 2019: Alla som vill ska kunna lista sig hos en egen husläkare

Budget 2019: 20 miljoner ska stärka mödravården

Budget 2019: Ingen höjning av avgifter för besök i vården

Budget 2019: Förfrågan om att genomföra en klinisk prövning

Budget 2019: Digital vårdgaranti ska införas

Budget 2019: Vårdens medarbetare erbjuds trygghetsutbildning

Budget 2019: Fler utbildningsplatser ska bygga framtidens vård i Region Stockholm

Budget 2019: Insatser för att Region Stockholm ska bli en mer attraktiv arbetsgivare

Kollektivtrafiken stärks

Budgeten lyfter fram en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken. Syftet är bland annat att ha större ekonomiska muskler för att fortsätta att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken som är en viktig förutsättning för att invånarnas vardag ska fungera effektivt. Det ska i sin tur gynna fortsatt tillväxt och utveckling för Region Stockholm.

För att fler ska känna sig trygga i kollektivtrafiken under kvällar och nätter ska trygghetscentralen utvecklas, trygghetsresurserna förstärkas, försök med flexibla nattstopp genomföras, fler kameror installeras och biljettkontrollerna öka.

Under de närmaste åren sker en omfattande utbyggnad av kollektivtrafiken, delvis inom ramen för Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen. Bland annat sker en utbyggnad av tvärbanan till Kista och Helenelund. Tunnelbanan ska byggas ut med 17 nya stationer och 3 mil nya spår. Totalt ska 46 nya spårstationer byggas och 6 mil nya spår tillkomma. Antalet bussavgångar ska också utökas med 127 000 under 2019. Läs mer om prioriteringarna inom kollektivtrafiken:

Budget 2019: Kommission ska få bussarna att komma fram lättare 

Budget 2019: Insatser för att fler ska känna sig trygga i kollektivtrafiken

Budget 2019: Ny mobil kundservice införs i SL-trafiken

Budget 2019: Två nya pendelbåtslinjer på försök 2020

Budget 2019: Överenskommelse om kollektivtrafikens utbyggnad genom justerad taxa

Budget 2019: Riktad satsning på busstrafiken

Budget 2019: Större flexibilitet för den som har färdtjänst

Hållbarhet för framtiden

Hållbarhetsfrågan ska enligt den beslutade budgeten genomsyra hela Region Stockholms arbete för att nå målet om en klimatneutral storstadsregion. Några konkreta exempel är hållbara patientmåltider och effektivare textilanvändning. Andelen nollutsläppsfordon, bland Region Stockholms egna fordon, ska öka under 2019 och användningen av engångsartiklar ska minska.

Dessutom görs insatser på övergripande organisatorisk nivå, exempelvis genom ekonomiska incitament för klimatvänligare alternativ, översyn av resepolicy och hållbarhetskrav för upphandlingar. En särskild hållbarhetspolicy och ett hållbarhetsprogram ska också tas fram.
Budget 2019: Hållbarhetsarbetet ska stärkas

Region Stockholms roll som kultursamordnare ska stärkas

När landstinget blir Region Stockholm ska kulturnämnden stärka sin roll som samordnare av kulturaktiviteter i regionen. Att nå fler patienter, exempelvis inom psykiatrin, och att stödja kulturlivet för barn- och unga är prioriterade områden.
Budget 2019: Kulturen ska nå fler inom psykiatrin
Budget 2019: Region Stockholms roll som samordnare av kultur ska stärkas

Ekonomiska förutsättningar

Budgeten tar sin utgångspunkt i de ekonomiska förutsättningarna de kommande fyra åren. Prognoserna visar på ett positivt resultat för 2018, precis som de senaste elva åren. Bedömningen är också att Stockholmsregionen fortsätter att växa med över 34 000 invånare per år fram till 2027.

Samtidigt är bedömningen att konjunkturen normaliseras framöver vilket innebär en lägre tillväxt i Sverige. Även tillväxten i skatteunderlaget bedöms utvecklas svagare. I förslaget till budget blir skattesatsen oförändrad, 12,08 öre samtidigt som Region Stockholms bidrag till inkomstutjämningen väntas öka.

Investeringar

Under 2019-2028 kommer Region Stockholm att investera sammanlagt 122,7 miljarder kronor för att utveckla hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Under 2019 investerar Region Stockholm 15,7 miljarder kronor.

Bland de kommande årens investeringar märks ett antal större om- och tillbyggnader på akutsjukhusen. Inom kollektivtrafiken genomförs den största tunnelbaneutbyggnaden på över 40 år samtidigt som busstrafiken ökas kraftigt.
Budget 2019: 15,7 miljarder investeras

Korta fakta om budget 2019

  • Budgeten uppgår till cirka 105 miljarder kronor för 2019.

  • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.

  • Det budgeterade resultatet före omställningskostnader uppgår till 140 miljoner kronor. Resultatet efter omställningskostnader för genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård uppgår till -358 miljoner kronor.

  • Nämnderna tillförs 78,1 miljarder kronor i anslag. Det är 2,9 miljarder (+3,9 procent) mer än 2018.

  • Hälso- och sjukvården tillförs 62 miljarder kronor för 2019.

  • Kollektivtrafiken tillförs 10,7 miljarder kronor.

  • Investeringsplanen omfattar 122,7 miljarder kronor 2019-2028.