Delårsrapport 2021 för Region Stockholm

Resultatet för perioden januari till och med augusti uppgick till 1 144 miljoner kronor, en negativ avvikelse mot budget på 392 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat är -124 miljoner kronor. Nu skjuter Region Stockholm till 925 miljoner kronor åt sjukvårdsproducerande nämnder och bolag för att täcka merkostnaderna i samband med covid-19. Pandemins effekter påverkar fortsatt verksamheterna och ekonomin. Arbetet med att ta igen den vård som skjutits upp fortgår. Kollektivtrafiken körs fortsatt med full kapacitet och en viss ökning av antalet resenärer kan nu ses. Detta framgår av Region Stockholms delårsrapport som behandlas av regionstyrelsen den 19 oktober.

Covid-19-pandemin, som har pågått under ett och ett halvt år, har präglat och påverkat människors vardag och verksamheten i regionens nämnder och bolag, inte minst i hälso- och sjukvården där trycket varit högt till följd av covid-patienter. I kollektivtrafiken har antalet resenärer under covid-19-pandemin sjunkit kraftigt, samtidigt som verksamheten bedrivs med full kapacitet. 

Region Stockholms verksamhet påverkas alltjämt av pandemin genom att bland annat uppskjuten vård ska utföras. Det är ett fortsatt tryck i vården för att ta hand om covidsjuka, vaccinering pågår fortlöpande, liksom testning och smittspårning. Dessutom innebär pandemin fortsatt stora intäktsminskningar i kollektivtrafiken, trots att antalet resenärer nu ses öka något.

Sammantaget prognosticerar hälso- och sjukvården ett underskott på 1 400 miljoner kronor mot budget. Underskottet förklaras främst av merkostnader på grund av pandemin som inte har kompenserats av staten. Nu väljer Region Stockholm att själva ersätta hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag med de 925 miljoner kronor som utgörs av merkostnader i samband med covid-19. Därtill har kostnaderna för pensioner ökat i Region Stockholms vårdbolag. 

- Akutsjukhusen och vårdpersonalen har hela tiden stått i frontlinjen i kampen mot pandemin. När vi nu ser att staten inte kommer att hålla sitt löfte om att kompensera för merkostnader i samband med covidvården går vi själva in för att täcka sjukhusens kostnader, säger finansregionrådet Irene Svenonius.

För kollektivtrafiken prognosticeras ett resultat som understiger budget med 3 800 miljoner kronor vilket beror på lägre biljettintäkter till följd av ett minskande resande under pandemin samtidigt som trafiken körts i full omfattning. Kompensationen från staten uppgår till endast en tredjedel av intäktsbortfallet, trots myndigheternas uppmaning om att köra med full trafik.

- För helåret prognosticeras de ekonomiska konsekvenserna av pandemin till -6 700 miljoner kronor medan staten endast ersätter en dryg tredjedel av dessa.  Det har varit många löften om att staten ska täcka alla merkostnader som regionerna har haft för covid-19, men fortfarande saknas två tredjedelar. Jag hoppas verkligen inte att detta ska sluta med att vi ska behöva tala om ett faktiskt löftesbrott mot Sveriges regioner, säger Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm.

För året prognostiseras skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning överstiga budget med 2 291 miljoner kronor. Ökningen förklaras av en starkare tillväxt av skatteunderlaget.

Prognosen i delårsrapporten är att årets resultat kommer att uppgå till -124 miljoner kronor. Årets budgeterade resultat uppgick till en miljon kronor. Det innebär en prognoshöjning med 1 137 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april 2021.

- Vi har en lång tradition av stark ekonomi och positiva resultat i Region Stockholm, men pandemin har gett oss nya utmaningar av sällan skådat slag. Vi har tack vare långsiktig ansvarsfull styrning av ekonomin tagit vår del av ansvaret för att möta pandemins konsekvenser. Trots det har covid-19 drabbat regionens ekonomi oerhört. Nu hoppas jag att också staten tar sitt fulla ansvar, säger Irene Svenonius.

Om Region Stockholms delårsrapport

Region Stockholm ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2021. Delårsrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med augusti 2021. Därutöver innehåller rapporten en redogörelse för Region Stockholms arbete med mål och måluppfyllelse inklusive en uppföljning av aktuella indikatorer. I samband med delårsrapporten görs även en uppföljning av intern kontroll, produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.

Ta del av delårsrapporten till höger på den här sidan (pdf)

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan