Årsredovisning 2020: Positivt resultat efter ett krävande år av pandemi

År 2020 präglades helt av pandemin som fick djupgående effekter för invånarna i Stockholms län och för verksamheterna i Region Stockholm. Regionen kan trots påfrestningarna presentera ett positivt resultat som kommer att kunna användas för att möta de ekonomiska utmaningarna framåt. Det framgår av Region Stockholms årsredovisning för 2020 som beslutats av regionfullmäktige.

Resultatet för 2020 uppgick till 5 802 miljoner kronor, att jämföras med det budgeterade årsresultatet på 311 miljoner kronor. Resultatet är 4 305 miljoner kronor högre än 2019. Det positiva resultatet förklaras i huvudsak av engångsposter som lägre pensionskostnader, realisationsvinster från fastighetsförsäljningar samt tillfälliga pandemirelaterade tillskott.

I samband med att årsredovisningen fastställs kommer överskottet att avsättas till en resultatutjämningsreserv (RUR). Den kommer att kunna fungera som en försäkring, för att kunna säkerställa fortsatt hög tillgänglighet för Stockholms läns invånare till kollektivtrafik och sjukvård.

- År 2020 saknar motstycke i Region Stockholms historia. Regionens verksamheter ställdes inför de kanske svåraste påfrestningarna någonsin och de har ställt om och ställt upp på ett otroligt sätt. Jag vill rikta ett innerligt tack till alla anställda i regionen, alla som arbetar på regionens uppdrag och till alla regionens samverkansparter för oerhörda insatser. Ansträngningarna har inneburit att regionen i varje givet läge kunde möta stockholmarnas behov av såväl intensivvård som vanlig vård och att vi haft såväl skyddsutrustning till medarbetarna som läkemedel till patienterna. Bussar och tåg har rullat med full trafik för att minska smittspridning och samtidigt upprätthålla behovet av kollektivtrafik. De enorma prestationerna har räddat liv, säger finansregionrådet Irene Svenonius.

Hälso- och sjukvården helt präglad av covid-19

Under huvuddelen av 2020 har i stort sett all verksamhet inriktats på att hantera covid-19-pandemin och dess effekter. Verksamhet och resurser i hälso- och sjukvården har styrts om. Nya samarbetsformer har etablerats och produktionssamordningen har stärkts mellan vårdgivarna. Under våren fyrdubblades kapaciteten inom intensivvården, från cirka 90 till 400 platser, Capio S:t Görans sjukhus inkluderat.  Under senhöst och vinter när andra vågen kom gick behoven av platser i intensivvården åter upp samtidigt som alla andra patientgrupper också fanns i vården, vilket ökade kraven på hälso- och sjukvården väsentligt och just före årsskiftet aktiverades åter det så kallade krislägesavtalet.

Covid-19 har påverkat folkhälsan på ett mycket påtagligt sätt. Den 31 december 2020 konstaterades totalt 121 874 personer smittade under året och av dessa hade 3 452 personer avlidit.

Pandemin har också påverkat vårdkonsumtionen i regionen. Läkarbesöken minskade med 18 procent jämfört med år 2019. Antalet övriga besök, till exempel besök till sjuksköterska, fysioterapi, arbetsterapi, logopedi och fotvård minskade med nio procent. Den största påverkan sågs under våren. Samtidigt ökade distanskontakterna kraftigt; exempelvis i husläkarverksamheten, där de ökade med 1 300 procent jämfört med 2019.

Antalet vårdtillfällen inom slutenvården minskade med 2,8 procent, vilket motsvarar 9 000 vårdtillfällen främst inom den somatiska specialistvården. I akutsjukvården minskade antalet vårdtillfällen med 1,7 procent från föregående år. Under 2020 genomfördes 16, 1 miljoner besök hos läkare och övriga vårdgivare, en minskning med 12,8 procent jämfört med föregående år. Läkarbesöken uppgick till 5,9 miljoner, en minskning med 18,0 procent. Antalet besök hos övriga vårdgivare uppgick till 10, 2 miljoner vilket var en minskning med 9,4 procent.

Samtidigt fick Region Stockholm en glädjande bekräftelse på sjukvårdens höga kvalitet. Enligt en ranking i tidskriften Newsweek publicerad i början av mars 2021 är Karolinska Universitetssjukhuset det sjunde mest framstående sjukhuset i världen. Rankingen omfattar sjukhus i 20 länder och bygger på en sammanvägning av medicinska resultat, patientrapporterad kvalitet/upplevelser och rekommendationer från medarbetare i sjukvårdssektorn under år 2020.

Covid-19 gav kraftigt minskat resande i kollektivtrafiken

För kollektivtrafiken har pandemin inneburit att antalet resenärer över en natt halverades och intäkterna minskat radikalt, samtidigt som all trafik har körts för att minska risken för trängsel och därmed undvika smittspridning. Kommunikationskampanjer har genomförts för att uppmana resenärer att inte resa om de inte måste. Där risken för trängseln varit som störst har extra trafik satts in.

Resandet har under året sjunkit kraftigt, men trafiknämnden har trots de utmaningar som pandemin inneburit upprätthållit en stabil produktion och verksamhet. Januari och februari 2020 hade normala resandevolymer och påverkades inte av pandemin. Från mitten av april minskade resandet med upp till 50 procent, för att vid årets slut ligga på 64,5 procent av 2019 års resande i kollektivtrafiken på land.

Andra viktiga händelser under 2020 för kollektivtrafiken:

• Trafikstar för det nya fordenet C30 på tunnelanans röda linje 
• Leverans och driftsättning av nya fordonet A35 till Tvärbanan
• Uppgradering av tunnelbanefordonen, C20, är godkända för    serieproduktion
• Roslagsbanans nya Vallentunadepå har slutbesiktigats
• Tvärbanans Kista- och Solnagren har kopplats ihop
• Pendelbåtslinjen 83, den nya Vaxholmspendeln, mellan Vaxholm och Strömkajen startade
• Ny version av SL-appen och webbplatsen SL.se har lanserats

Regional utveckling

Insatser har genomförts inom ramen för regionens uppdrag för att mildra effekterna av pandemin på näringslivet. Omfattande samverkan har skett med kommunerna, med länsstyrelsen, med statliga myndigheter, akademier, övriga regioner, organisationer och näringsliv, allt för att skapa bästa möjliga förutsättningar i en svår tid. Pandemin ledde till ett kraftigt konjunkturfall som påverkat stora delar av näringslivet i Stockholmsregionen, nationellt och globalt. Krisen påverkade regionens företag på olika sätt. I vissa branscher har efterfrågan minskat kraftigt, med permitteringar och varsel som följd. I Sverige har över 120 000 personer varslats om uppsägning sedan början av mars 2020. Varslen ökade mest i Region Stockholm som står för knappt hälften av alla varsel i riket.

Under pandemin har Region Stockholm arbetat aktivt för att stödja det regionala näringslivet och arbetsmarknaden. Löpande genomförs möten med näringslivsaktörerna i regionen där såväl politiker som tjänstemän deltar. Under året byggdes en webbtjänst där företag som behöver uppdrag eller har arbetskraft tillgänglig, kan lägga upp vad de kan erbjuda. På samma sätt kan företag som behöver arbetskraft lägga upp sina behov.

Kultur

Covid-19 har också haft stor inverkan på länets kulturliv. Framför allt är det begränsningen av allmänna sammankomster som fått långtgående konsekvenser för kulturaktörerna, något som bara delvis kompenseras av olika stödåtgärder. Insatser har därför genomförts inom ramen för regionens uppdrag för att mildra effekterna även på kulturen. Under våren 2020 beslutades att medel avsedda för inställda evenemang inte återkrävs.

Stockholm har potential att växa som en attraktiv filmregion i Europa och under 2020 har samarbetet med Stockholms stad i detta avseende intensifierats med målen att Stockholmsregionen ska upplevas som filmvänlig och att fler berättelser från regionen ska skildras. Kulturnämnden beslutade vid sitt junisammanträde att föreslå regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att bilda ett regionägt bolag med uppdrag att stödja filmproduktion i länet. Beslut togs därefter av fullmäktige i december 2020.

Investeringar

Region Stockholms investeringar uppgick till 10 916 miljoner kronor, vilket är 4 018 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror på covid-19-pandemins effekter på fastighetsinvesteringar inom vården samt senareläggningar av större investeringar inom kollektivtrafiken.

Stora satsningar genomförs fortsatt inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

  • Det är positivt att Region Stockholm åter redovisar ett gott ekonomiskt resultat, inte minst med tanke på de omfattande investeringarna i framtidens hälso- och sjukvård och i kollektivtrafiken. Till det ska läggas ökande kostnader för skatteutjämningssystemet, minskande generella statsbidrag under kommande år och utsikten att regionen inte fullt ur kompenseras för minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken, säger Irene Svenonius, finansregionråd i Region Stockholm.
  • Årets goda resultat ger oss möjligheter att hantera risker framåt men minskar inte behovet av att ständigt förbättra och effektivisera regionens verksamhet för att ge invånarna mesta möjliga valuta för skattepengarna genom god kvalitet och tillgänglighet.

Läs mer i Region Stockholms årsredovisning

Tillbaka till nyhetslistan