Budget 2021: Tillväxt och regional utveckling för en robust region

Utveckling av näringsliv, kompetensförsörjning, transporter och bostadsförsörjning är prioriterade områden inom regional utvecklingsplanering i budgeten för 2021.

Stockholms län har drabbats hårt av varsel och konkurser i pandemins spår. Återstarten kommer att kräva goda förutsättningar för både tillväxt och jobb och hur det går kommer även att påverka landets ekonomi. Budgeten betonar därför att fördelningen av statliga medel för dessa ändamål behöver stå i proportion till Stockholmsregionens utsatthet till följd av pandemin.

Fyra områden ska prioriteras särskilt inom Region Stockholms arbete för regional utveckling. Det första är näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete som ska stärka regionen internationellt och det andra är regional kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden.

Det tredje området är transport och trafikplanering för att skapa en både hållbar och transporteffektiv region. Det fjärde prioriterade området handlar om bostadsförsörjning i samverkan med kommuner, statliga myndigheter och byggbranschen.

Region Stockholm ansvarar för regional fysisk planering och regionalt tillväxtarbete i Stockholms län. Arbetet fördelas primärt mellan tillväxt- och regionplanenämnden och regionstyrelsen samt till viss del trafiknämnden. Det tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

 

Tillbaka till nyhetslistan