Budget 2021: Stärkt region med utvecklad krisberedskap

En ny plan för krisberedskap ska tas fram under 2021. Erfarenheterna från arbetet med pandemin kommer att ligga till grund för arbetet.

Samtliga nämnder och bolag ska varje år göra risk-, klimat- och sårbarhetsanalyser. Regionstyrelsen genomför dessutom en samlad analys för att säkerställa att förmågan att hantera oförutsedda händelser är tillräcklig. En sådan analys genomförs under 2020 i samband med uppföljningen av pandemin.

Den nya planen för krisberedskap ska stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. Övningar och utbildningar för att bidra till ett stärkt civilt försvar ska genomföras, både internt och tillsammans med övriga aktörer.

Ett särskilt fokus läggs på sjukvårdens varuförsörjning och behovet av lagerhållning har utretts. Varje vårdgivare ska hålla lager av kritisk skyddsutrustning motsvarande minst en veckas förbrukning och regionens bolag för varuförsörjning, MediCarrier AB, ska hålla ett lager av kritisk skyddsutrustning för minst tre månaders förbrukning.

Tillbaka till nyhetslistan