Budget 2021: Hållbarhet ska genomsyra hela Region Stockholms arbete

En ny nämnd för miljö, hållbarhet och klimat ska inrättas från 1 juli 2021. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela Region Stockholms verksamhet för att minska påverkan på miljön, öka den sociala hållbarheten och bidra till risk- och kostnadssänkningar på lång sikt.

Nästa år är slutåret för Region Stockholms miljöprogram 2017 - 2021 och regionkoncernen är på god väg att nå de flesta målen i programmet. Exempelvis ökar andelen ekologiskt innehåll i patientmåltider, matsvinnet minskar och klimatpåverkan från utbyggnaden av tunnelbanan och andra investeringar har begränsats. Ett systematiskt arbete bedrivs med att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen inom hälso- och sjukvården, liksom miljöbelastande läkemedelssubstanser.

Social hållbarhet med stärkt barnperspektiv

Alla verksamheter som arbetar på uppdrag av Region Stockholm ska bedrivas så att invånarna behandlas likvärdigt, individuellt och utan diskriminering. Barnrättsperspektivet ska ytterligare integreras i verksamhetsutveckling, investeringar, upphandlingar och avtal. Barns och ungas delaktighet i processer ska utvecklas liksom användningen av barnkonsekvensanalyser.

Ytterligare insatser för att främja och skydda de nationella minoriteternas språk ska genomföras.

Så långt som möjligt få tillbaka resenärerna i kollektivtrafiken
När fler åker kollektivt minskar trafikens klimatpåverkan i regionen. Ett mål i budgeten är att antalet påstigande ska öka. En särskild utmaning är de beteendeförändringar som kan bli följden av covid-19-pandemin. I budgeten betonas att trafiknämnden ska anpassa sitt utbud och sin service för att så långt som möjligt få tillbaka resenärerna och säkerställa kollektivtrafikens fortsatta attraktivitet, med beaktande av de ekonomiska förutsättningarna.

Region Stockholm ska fortsätta att vara ledande i den gröna omställningen. Redan i dag bedrivs all kollektivtrafik på land – som första huvudstadsregion i världen – helt och hållet av förnyelsebara bränslen. Den grunden bygger Region Stockholm vidare på bland annat genom energieffektivisering och genom att elektrifieringen av busstrafiken breddas. Även sjötrafiken ska ställa om till en hållbar drift med förnybara drivmedel under förutsättning att det historiska tonnaget säkras.

Den regionala cykelplanen revideras

Arbetet med att revidera den regionala cykelplanen pågår i nära samarbete med Trafikverket och länets kommuner. Cykelplanen kommer att beslutas i regionfullmäktige i början av 2021. En regional cykelförhandling inleds under 2021.

Klimatfärdplan 2050

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen utgör ett strategiskt ramverk för Region Stockholms arbete med klimat- och energifrågor ur ett regionalt perspektiv. Färdplanen ligger till grund för prioriteringar inom klimatområdet och aktiv påverkan på nationell och europeisk nivå i dessa frågor.

Region Stockholm ska sträva mot att Stockholmsregionen på sikt blir en klimatneutral region.

 

Tillbaka till nyhetslistan