Budget 2021: Goda förutsättningar för forskning och innovation

Under 2021 ska en ny forskningsstrategi beslutas och för första gången ska även en life science-strategi tas fram. Syftet är att skapa goda förutsättningar för forskning i Region Stockholm och att resultaten kommer invånarna till del.

Inom hälso- och sjukvården är målsättningen att alla vårdgivare i hela kedjan, från universitetssjukhus till primärvården, såväl privata som i Region Stockholms egen regi, ska delta i forskning och utbildning.

Forskningen inom hälso- och sjukvården ska vara translationell, vilket innebär att iakttagelser eller problem som identifieras inom sjukvården ska ligga till grund för ny forskning, med målet att resultaten snabbt ska kunna tillämpas i det patientnära arbetet i form av förbättrad diagnostik och bättre behandlingsmetoder.

Life science-industrin är av central betydelse för att nyttiggöra forsknings- och innovationsgenombrott, vilka i sin tur är till nytta för invånare och patienter.

För att tydliggöra roller och ansvar samt stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft ska Region Stockholms första life science-strategi antas under våren 2021. Ett forskningslöfte och ett innovationslöfte genomförs också. Dessa anger målsättningarna att Stockholmsregionen ska bli en av världens fem främsta life science-regioner till 2023 samt att andelen kliniska prövningar inom farmakologi och medicinteknik ska öka med 50 procent till 2022.

Ett Centrum för Hälsodata inledde sitt arbete 2020 och är under fortsatt uppbyggnad. Att använda anonymiserade och strukturerade hälsodata kommer i ökad utsträckning att kunna bidra till en mer individanpassad prevention och behandling, med förbättrad hälsa som resultat. Centrumet ska säkerställa att hälsodata hanteras i enlighet med lagar och förordningar på ett samordnat, säkert, etiskt och mer enhetligt sätt.

Region Stockholm stöttar en omfattande forskningsverksamhet främst inom det medicinska området. Huvudsyftet är att forskningen ska utveckla vården och komma patienterna till nytta. Under 2021 ska en ny forskningsstrategi beslutas. Förutom forskning inom hälso- och sjukvården ska strategin även omfatta andra områden som trafik och regional fysisk planering.

Trafiknämnden ska samverka med regionstyrelsen och externa aktörer för att artificiell intelligens, robotisering och automatisering ska utvecklas och tillämpas. Bland annat genom att delta i högkvalitativa test- och demonstrationsmiljöer, i de fall där det finns en tydlig verksamhets- och användarnytta.  

Fler testmöjligheter för nya, innovativa lösningar ska erbjudas inom regionkoncernen, samtidigt som tröskeln sänks för medarbetare att arbeta innovativt. För att bidra till utvecklingen av Region Stockholms egna verksamheter och stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft ska Region Stockholm ha en god samverkan med innovations- och näringslivsfrämjande aktörer.

Tillbaka till nyhetslistan