Budget 2021: En hållbar arbetsgivare

Covid-19-pandemin har präglat arbetssituationen för många av Region Stockholms anställda. I budgeten för 2021 konstateras fortsatt att medarbetarna är Region Stockholms viktigaste resurs och att det ökade intresset för vårdutbildningar behöver tas till vara.

Region Stockholm ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.   

Bastjänstgöring (BT) ny del i läkarnas specialistutbildning

Region Stockholm ansvarar för läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) för att säkra behovet av läkare med specialistkompetens. Pandemin har i varierande utsträckning försvårat för denna verksamhet.

Den 1 juli 2021 blir så kallad bastjänstgöring (BT) en obligatorisk första del av läkarnas specialisttjänstgöring (ST). En organisation för införandet är under uppbyggnad och hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med vårdgivarna i ett projekt med målsättningen att anställa BT-läkare inom Region Stockholm under hösten 2021. Antalet BT-platser ska planeras efter det framtida behovet av specialistläkare.

För att säkra kompetensförsörjningen ska också AT- och ST-tjänsterna bli fler inom specialiteter där det i dag råder brist på specialistutbildade läkare. Det är också viktigt att ta till vara kompetensen och yrkeserfarenheten hos vårdpersonal som har en hälso- och sjukvårdsutbildning med sig från länder utanför EU/EES. Detta kan ske genom att underlätta vägen till svensk legitimation och erbjuda möjligheter till den praktiska tjänstgöring som Socialstyrelsen beslutar om.

Fortsatt betald specialistutbildning för barnmorskor och sjuksköterskor

Betald specialistutbildning till barnmorska och specialistsjuksköterska och betald specialistutbildning för undersköterskor ska också fortsatt erbjudas. Behov av annan fortbildning och fördjupningsutbildning finns också, till exempel då vård som inte behöver akutsjukhusets resurser flyttas ut till närsjukvården.

Mål bli oberoende av inhyrd personal

Målsättningen är att Region Stockholm ska bli oberoende av inhyrd personal. Det ökar kontinuiteten för patienter och medarbetare, ger bättre möjlighet för utvecklingsarbete, stärker patientsäkerheten och minskar kostnaderna. Viss inhyrd personal kommer det dock fortsatt finnas behov av för att klara tillfälliga bemanningsbehov vid arbetstoppar eller för att ta in en viss kompetens. Ett gemensamt ramavtal för landets regioner när det gäller hyrpersonal väntas bland annat leda till att regionerna blir starka och tydliga kravställare, något som kan generera rimligare priser och högre kvalitet på tjänsterna.

Satsningen på Kompetenslyftet pågår till och med 2022. Här ingår ett utbud av utbildningar som utvecklar chefers och ledares förmåga att leda den digitala omställningen, använda digitala verktyg och e-tjänster samt följa upp dessa i sina verksamheter.

Pandemins påverkan på personalen

Många av Region Stockholms anställda inom vården har arbetat övertid under covid-19-pandemin och inom intensivvården var ett särskilt krislägesavtal aktiverat under perioden 3 april-1 september.

En stor utmaning de kommande åren är kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Därför är det positivt att antalet sökande både till vårdrelaterade utbildningar och utlysta tjänster ökade under våren. I början av pandemin anmälde också drygt 7 000 personer sitt intresse för att hjälpa till inom vården.

Tillbaka till nyhetslistan