Budgetprocessen

Budgeten är Region Stockholms viktigaste styrdokument. Den innehåller bland annat Region Stockholms övergripande mål, fördelning av verksamhetsanslag, resultatkrav och investeringsramar.

1. Budgeten – ett långsiktigt dokument

Förutsättningarna för arbetet med nästa budget ges i samband med regionfullmäktiges budgetbeslut året innan. Då fastställer regionfullmäktige de ekonomiska ramarna för det aktuella budgetåret men även för nästkommande tre år, det vill säga planåren. De ekonomiska ramarna för planåren blir utgångspunkten för arbetet med den kommande budgeten. På så sätt säkerställs långsiktighet i Region Stockholms budgetarbete.


2. Analys

Inom Region Stockholm görs övergripande analyser av aktuella förutsättningar inför nästa budget, till exempel hur mycket pengar som beräknas komma in genom bland annat skatten, hur mycket länets befolkning väntas växa och andra faktorer som påverkar Region Stockholms ekonomi.


3. Budgetunderlag från nämnder och bolagsstyrelser

Nämnder och bolagsstyrelser inkommer med ett budgetunderlag till regionstyrelsen, där de redovisar sina ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för kommande år. På så sätt säkerställs att regionstyrelsen har relevant information när styrelsen utarbetar förslag till budget.

4. Budgetförslag

Utifrån det budgetunderlag som nämnder och bolagsstyrelser tagit fram, uppdaterade ekonomiska prognoser och övrig relevant information utarbetar regionstyrelsen ett förslag till budget.

5. Budgetbeslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsens budgetförslag debatteras och beslutas av regionfullmäktige.

6. Slutlig budget

Utifrån regionfullmäktiges beslut utarbetar och beslutar nämnder och styrelser sina detaljerade budgetar.

Regionstyrelsen fattar därefter beslut om vissa tekniska justeringar samt godkänner budgeten i dess helhet.