Ekonomi och budget

En långsiktigt hållbar ekonomi är det övergripande finansiella målet för Region Stockholm. Det är en viktig förutsättning för att Region Stockholm ska bedriva verksamhet och genomföra de stora investeringar som planeras inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommande år.

Region Stockholms verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Regionfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. Under 2019 är skattesatsen 12,08 kronor per injänad hundralapp.

En långsiktigt hållbar ekonomi

Region Stockholms övergripande finansiella mål är en långsiktigt hållbar ekonomi. Målet är en viktig förutsättning för att Region Stockholm ska bedriva verksamhet och genomför de stora investeringar som planeras inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommande år. För att nå målet arbetar Region Stockholm för kontroll över kostnadsutvecklingen.

Det övergripande målet delas upp i tre mål:

 • Ett resultat i balans
 • Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar
 • Hållbar investeringsutveckling

Region Stockholm har en mycket stark ekonomi

Region Stockholm har sedan 2007 haft en mycket stark ekonomisk ställning. Enligt det internationella ratinginstitutet Standard & Poors´s (S&P) är Region Stockholm en god låntagare och har sedan flera år tillbaka AA+ rating.

Den goda ratingen bygger på länets dynamiska och växande ekonomi med god sysselsättning och höga inkomstnivåer, men främst på att landstinget har en stabil ekonomi i balans, stark likviditet och finansiell flexibilitet.

Läs mer om Region Stockholms kreditbetyg

Budgeten viktigaste styrdokumentet

Region Stockholms viktigaste styrdokument är budgeten som beslutas av regionfullmäktige. Den beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar och anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå. I december 2018 beslutade regionfullmäktige om regionens budget för 2019. Här är några korta fakta om budget 2019:

 • Budgeten för 2019 uppgår till 104 miljarder kronor.
 • Av de 104 miljarderna kommer cirka 81 miljarder kronor från skatteintäkter och generella statsbidrag.
 • Strax över 23,4 miljarder kronor kommer från intäkter från verksamheterna, till exempel patientavgifter och SL-kort.
 • Skatten för 2019 är 12,08 kronor per intjänad hundralapp.
 • Hälso- och sjukvården får 64,2 miljarder kronor (+2,3 miljarder eller 3,8 procent). Dessutom tillkommer intäkter från bland annat avgifter. Den samlade budgeten för hälso- och sjukvården i länet omsätter i budget 2018 cirka 71 miljarder kronor.
 • Kollektivtrafiken får 10,7 miljarder kronor (+390 miljoner eller 3,8 procent). Inklusive avgifter, t.ex. för biljettintäkter blir utökningen 631 miljoner kronor. Totalt omsätter kollektivtrafiken 23 miljarder kronor i budget 2018.
 • Övriga medel går till bland annat färdtjänst, kultur och regionplanering.
 • Under perioden 2019–2028 beräknas Region Stockholm investera totalt drygt 122 miljarder kronor i vård och kollektivtrafik och andra verksamheter. Det handlar om upprustning av den befintliga infrastrukturen för vård och kollektivtrafik i form av byggnader, spår och fordon. Men i allt större utsträckning även om att bygga nytt och bygga ut.
 • Budgeten uppfyller kravet om en budget i balans.
 • Resultat exklusive omställningskostnader är 450 miljoner kronor. Omställningskostnaderna avser kostnader för genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård. För detta har fullmäktige avsatt särskilda medel. Resultatet inklusive omställningskostnader är 92 miljoner.

Läs allt om budget 2019 för Region Stockholm