Ekonomi och budget

En långsiktigt hållbar ekonomi är det övergripande finansiella målet för Region Stockholm. Det är en viktig förutsättning för att Region Stockholm ska bedriva verksamhet och genomföra de stora investeringar som planeras inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommande år.

Region Stockholms verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Regionfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. Under 2019 är skattesatsen 12,08 kronor per injänad hundralapp.

En långsiktigt hållbar ekonomi

Region Stockholms övergripande finansiella mål är en långsiktigt hållbar ekonomi. Målet är en viktig förutsättning för att Region Stockholm ska bedriva verksamhet och genomför de stora investeringar som planeras inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken kommande år. För att nå målet arbetar Region Stockholm för kontroll över kostnadsutvecklingen.

Det övergripande målet delas upp i tre mål:

  • Ett resultat i balans
  • Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar
  • Hållbar investeringsutveckling

Region Stockholm har en mycket stark ekonomi

Region Stockholm har sedan 2007 haft en mycket stark ekonomisk ställning. Enligt det internationella ratinginstitutet Standard & Poors´s (S&P) är Region Stockholm en god låntagare och har sedan flera år tillbaka AA+ rating.

Den goda ratingen bygger på länets dynamiska och växande ekonomi med god sysselsättning och höga inkomstnivåer, men främst på att landstinget har en stabil ekonomi i balans, stark likviditet och finansiell flexibilitet.

Läs mer om Region Stockholms kreditbetyg

Budgeten viktigaste styrdokumentet

Region Stockholms viktigaste styrdokument är budgeten som beslutas av regionfullmäktige. Den beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar och anger inriktning för vad landstingets verksamheter ska uppnå. I december 2018 beslutade regionfullmäktige om regionens budget för 2019.

Budget 2019 för Region Stockholm (pdf)

Läs allt om budgeten