Bidrag att söka

Region Stockholm delar varje år ut bidrag till organisationer som på olika sätt bidrar till att uppfylla regionens verksamhet och mål. Det kan handla om förebyggande insatser eller tidsbegränsade projekt och försöksverksamheter inom hälsa- och vård, kultur och regionens utveckling.

Bidrag att söka

Syfte

Att förstärka eller komplettera hälso- och sjukvårdens egen verksamhet. Det kan exempelvis gå till behandlande, rehabiliterande, individstödjande insatser eller förebyggande verksamhet. Tidsbegränsade projekt eller försöksverksamheter som prövar eller utvecklar nya metoder inom en viss verksamhet kan också prioriteras.

Vem kan söka?

Ideella organisationer, icke vinstdrivande.

Utdelning

En gång per år

Mer information

Läs mer om kriterier för bidraget och hur du göra för att ansöka.

Kontakt

Lis-Marie Kanon
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 08-123 139 36
E-post: lis-marie.kanon@sll.se

 

 

Syfte

Skapa förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar. Förmedla kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort.

Vem kan söka?

Intresseorganisationer som bedriver intressepolitik/idéburen verksamhet som skapar förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar.

Mer information

Läs mer om kriterier för bidraget och hur du göra för att ansöka.

Kontakt

Agneta Marmestrand Ruud, LSF Kansli
Telefon: 08-737 44 67
agneta.marmestrand-ruud@sll.se

Syfte

För till exempel aktivering, rekreation, habilitering och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning bosatta inom länet. Bidraget kan användas till lägerverksamhet, samt till folkhögskolor för anpassningskurser.

Vem kan söka?

Organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Utdelning

Löpande under året

Mer information

Läs mer om kriterier för bidraget och hur du göra för att ansöka.

Kontakt

Agneta Marmestrand Ruud, LSF Kansli
Telefon: 08-737 44 67
agneta.marmestrand-ruud@sll.se

För att främja en levande skärgård ger Region Stockholm bidrag för att sänka transportkostnaderna i skärgårdsområdet till en nivå som är jämförbar med regionens glesbygd i övrigt

Vem kan söka?

Företag och livsmedelsbutiker som bedriver varaktig verksamhet på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Mer information

Fraktbidraget söker du här (på Vaxholmsbolagets webbplats)

Tips. Tänk på att F-skattsedel eller bolagsbevis ska bifogas till ansökningar som gäller gäller livsmedelsbutiker.

Kontakt

Rebecka Frej
rebecka.frej@sll.se
Regionplanerare - Skärgård- och landsbygdsutveckling

 

Syfte

Att förbättra, värna eller skydda hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv inom Stockholmsregionen, i enlighet med de planer och program Region Stockholm har antagit.

Vem kan söka stödet?

Kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i övrigt om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person. Stöd kan även ges till projekt eller verksamhet som är av allmänt intresse för Region Stockholms område (Stockholms län).

Ansökan

Beslutstillfällen för det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget år 2020:

Sista ansökningsdag: 17 april – Beslutsdatum TRN, 15 juni 
Sista ansökningsdag: 18 september – Beslutsdatum TRN, 26 november

Utdelning

Två gånger per år tas beslut om ansökningar över 300 000 kr. Beslut om ansökningar under 300 000 kr sker löpande under året.

Mer information

Läs mer om beslutade riktlinjer för stödet 
Så här söker du

Kontakt

Rebecka Frej
rebecka.frej@sll.se
Regionplanerare - Skärgård- och landsbygdsutveckling

 

Syfte

Främja verksamheter och projekt som avser att värna eller utveckla kusten och skärgården i Stockholmregionen och är förenlig med att utveckla och värna, natur- och kulturmiljö i linjen med vision, mål och ambitioner i RUFS samt den gällande strategin för landsbygds – och skärgårdsutveckling.

Vem kan söka?

Kommuner, kommunala bolag, organisationer, stiftelser och ideella föreningar och i övrigt om sökanden tydligt visar att projektet inte syftar till att direkt stödja enskild näringsidkare eller enskild person. Bidrag kan även ges till projekt eller verksamhet som är av allmänt intresse för Region Stockholms område (Stockholms län).

Ansökan

Beslutstillfällen för det regionala hållbarhetsanslaget år 2020:

Sista ansökningsdag: 17 april – Beslutsdatum TRN, 15 juni 
Sista ansökningsdag: 18 september – Beslutsdatum TRN, 26 november

Utdelning

Två gånger per årtas beslut om bidragsansökningar över 300 000 kr. Beslut om ansökningar under 300 000 kr sker löpande under året.

Mer information

Läs mer om kriterierna för bidrag
Så här söker du

Kontakt

Rebecka Frej
rebecka.frej@sll.se
Regionplanerare - Skärgård- och landsbygdsutveckling

Syfte

I Stockholms län har ett 20-tal dagligvarubutiker möjlighet att söka särskilt driftstöd. De flesta ligger i skärgården på de regionala kärnöarna som är prioriterade i det regionala serviceprogrammet, men även butiker på fastlandet kan söka stödet om de uppfyller villkoren.

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder. Där är förutsättningarna ofta begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

Mer information

Läs mer om bidraget och gå vidare till E-tjänsten för ansökan.

 

I år har Region Stockholm fått en betydligt mindre budget för affärsutvecklingscheckarna jämfört med 2019, vilket innebär att färre företag kommer att beviljas medel.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag i Stockholms län som uppfyller följande kriterier:

  • Har 2 – 49 anställda
  • Har en omsättning på minst 3 miljoner och högst 10 miljoner EUR
  • Har sin ekonomi i ordning

Ytterligare kriterier kan finnas för särskilda affärsutvecklingscheckar.

Utdelning

Mer information om utdelningstillfällen under 2019 kommer inom kort.

Mer information

Läs mer om stödet här
Mer information finns på Tillväxtverkets hemsida

Relaterade dokument

Frågor för självtest (pdf)
Guide till ansökan om affärsutvecklingscheckar (pdf)
Guide till  utbetalning av affärsutvecklingscheckar (pdf)

Kontakt

Ezrema Nuhanovic, regionplanerare, ezrema.nuhanovic@sll.se