Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling.

Genom det utökade uppdraget har Region Stockholm nu ett större ansvar för regionens utveckling som helhet, att stärka det regionala tillväxtarbetet och samordna flera av de viktiga frågor som rör länet, bland annat den regionala utvecklingsstrategin och länsplanen för transportinfrastruktur.

En ny roll i regionen

Region Stockholm driver, tillsammans med andra regionala aktörer, strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för stockholmsregionen och är en tydlig röst gentemot staten kring krav, förväntningar och syn på hinder för tillväxt och utveckling. Region Stockholms nya roll handlar också om att vara en pålitlig partner gentemot kommunerna i frågor om regional utveckling.

Många aktörer har en viktig roll för att länet ska utvecklas. Invånare, näringsliv och andra intressenter ställer krav på att den offentliga servicen ska fungera, både i dag och i morgon, oavsett vem som ansvarar för den. Därför behövs en väl fungerande regional samverkan.

Region Stockholm har det övergripande ansvaret och en samordnande och stödjande roll i arbetet med att utveckla Stockholm län. Region Stockholm har ansvaret för de regionala tillväxtfrågor där länsstyrelsen tidigare varit den samlande aktören.

Det här innebär Region Stockholms nya roll för...

...kommuner och andra organisationer i Stockholms län

Kommunernas uppdrag och självstyrelse påverkas inte av Region Stockholms nya uppdrag. Däremot samverkar kommuner och andra organisationer i länet, som statliga myndigheter, akademier, näringsliv, intresseorganisationer i större utsträckning än tidigare med Region Stockholm i frågor som rör regionens utveckling.

...invånare i Stockholms län

Invånares kontakt med Region Stockholm inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik påverkas inte av förändringen. Däremot får invånare nu möjlighet att genom val till fullmäktige välja vilka förtroendevalda som ska företräda dem i frågor som rör länets utveckling.

Regional utvecklingsplan för Stockholms län

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Den snabba befolkningstillväxten är positiv för regionen, samtidigt som den för med sig stora utmaningar som kräver god planering och ett bra samarbete mellan många olika aktörer.

Stockholmsregionens utmaningar och långsiktiga mål beskrivs i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen godkändes av dåvarande landstingsfullmäktige i juni 2018. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. Visionen är Europas mest attraktiva storstadsregion.

Vad säger lagen?

Lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) gäller för samtliga landsting i Sverige samt Gotlands kommun från den 1 januari 2019. Formellt är Region Stockholm, och andra regioner, fortfarande landsting.

Lagen innebär att regionerna/landstingen:

  • ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin
  • ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
  • ska följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen
  • får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
  • ska samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt samråda med berörda organisationer och näringslivet i länet.

Frågor och svar

Den 1 januari 2019 blev landstinget Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur, miljö och en hållbar utveckling. Genom det utökade uppdraget kan Region Stockholm ta ett större ansvar för länets utveckling som helhet, stärka det regionala tillväxtarbetet och samordna flera av de viktiga frågor som rör länet, bland annat den regionala utvecklingsstrategin och länsplanen för transportinfrastruktur.

Det innebär också att invånarna får större insyn och mer inflytande över länets utveckling. Genom allmänna val kan invånare i Stockholms län välja vem som ska företräda dem i frågor som rör länets utveckling. Ett nytt regionalt ledarskap ger också större möjligheter att lyfta stockholmsregionens intressen i Sverige och Europa.

Ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur är oförändrat. Invånare, patienter och resenärer påverkas inte i sin kontakt med Region Stockholm när det gäller hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Däremot får invånare nu möjlighet att genom allmänna val välja vilka förtroendevalda som ska företräda dem i frågor som rör stockholmsregionens utveckling.

Nej. Förändringarna innebär inte att Region Stockholm slås ihop med något annat landsting och inga geografiska gränser kommer att ändras.

Kommunernas uppdrag och det kommunala självstyret påverkas inte av Region Stockholms nya uppdrag. Däremot kommer kommuner och andra organisationer i länet, som statliga myndigheter, akademier, näringsliv och intresseorganisationer, i större utsträckning än tidigare att samverka med Region Stockholm i frågor som rör stockholmsregionens utveckling.

Region Stockholm kommer vara länets röst gentemot den nationella nivån och EU-nivån.

Region Stockholm tog den 1 januari 2019 över ett antal uppgifter från Länsstyrelsen i Stockholm:

• Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin.
• Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.
• Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen.
• Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
• Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.
• Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen, myndigheter, företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet

Den 1 januari 2019 bytte Stockholms läns landsting namn till Region Stockholm. Landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och landstingsråd kommer från årsskiftet kallas regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionråd. Landstingsfullmäktige fattade ett formellt beslut om namnbyte 11 december.

Namnbytet kommer ske i flera steg och det gamla namnet fasas ut över flera års tid. Kostnaderna för namnbytet ska rymmas inom ordinarie budget. Ett första steg är att uppdatera dokumentmallar med det nya namnet.

Stockholms läns landsting kommer vara den juridiska benämningen även i fortsättningen och användas vid till exempel allmänna val.

Landstingets logotyp bestod av symbolen med två stiliserade L och namnet Stockholms läns landsting. Symbolen kommer att vara kvar, men namnet i den nya logotypen ändras till Region Stockholm. Arbetet med att introducera det nya namnet och den nya logotypen påbörjas i januari 2019. Ett första steg är att uppdatera dokumentmallar med det nya namnet.

Kostnaderna för namnbytet ska rymmas inom ordinarie budget. Namnbytet kommer därför ske i flera steg och det gamla namnet fasas ut över flera års tid.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?