Revisionskontoret

Revisionskontorets anställda, yrkesrevisorerna, stödjer Region Stockholms förtroendevalda revisorer i deras uppdrag. Landstingsrevisorerna granskar årligen all verksamhet inom Region Stockholm för att säkerställa att verksamheterna uppfyller de mål och uppdrag som regionfullmäktige beslutar om.

 

Revisionskontoret granskar löpande Region Stockholms förvaltningar och bolag utifrån ekonomi, verksamhetens mål och uppdrag samt intern styrning och kontroll (årlig revision). Utöver detta genomförs ett antal fördjupade granskningar och projekt inom olika områden (verksamhetsrevision).

Årliga rapporter och nyhetsbrev

Revisionskontorets granskningar resulterar varje år i ett 50-tal rapporter. I årsrapporter för nämnder och styrelser sammanfattar revisionskontoret den granskning som genomförts under det gångna året.

Revisionskontoret har drygt 20 anställda, de sakkunniga yrkesrevisorerna.

Större granskningar redo­visas också löpande i projektrapporter.

Ta del av revisorernas arbete

Du kan ta del av revisorernas arbete genom att prenumerera på landstingsrevisorernas nyhetsbrev "Nytt från landstings­revisionen". Det gör du genom att anmäla ditt intresse via e-post till landstingsrevisorerna@rev.sll.se.

Rapporter från landstingsrevisorerna

Här hittar du projektrapporter, årsrapporter och revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

Till landstingsrevisorernas rapporter

Samarbeten

I revisionsarbetet samarbetar de förtroendevalda revisorerna, Region Stockholms yrkesrevisorer, auktoriserade revisorer och externt engagerade specialister.