Regionledningskontoret

Regionledningskontoret stödjer regionstyrelsen i uppgiften att leda, styra, samordna och följa upp Region Stockholms verksamheter.

Förvaltningen arbetar strategiskt och operativt med ett koncernperspektiv och ger regionstyrelsen och den politiska organisationen de underlag och stöd den behöver i sitt uppdrag att utveckla Region Stockholm. Förvaltningen ansvarar också för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom hela Region Stockholm.

Ansvarsområden

Regionledningskontoret ansvarar för att regionstyrelsen och den politiska organisationen i övrigt får nödvändiga underlag och det stöd de behöver i sitt uppdrag att utveckla Region Stockholm. Förvaltningen förser den politiska organisationen med kvalitetssäkrade underlag i god tid och ger stöd i övergripande styrnings-, lednings- och samordningsfrågor.

Regionledningskontoret har det koncernövergripande ansvaret för Region Stockholms styrning, inklusive ägarstyrning. Styrningen utgår från regionledningskontoret genom regiondirektören.

Regionledningskontoret ansvarar för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom koncernen, och levererar verksamhetsstödjande tjänster och service till de förvaltningar och bolag som avtalar om detta.

Organisation och medarbetare 

Förvaltningens linjeorganisation är uppdelad i funktionsområden och avdelningar. Förvaltningen har cirka 800 medarbetare. Hälften av dem arbetar inom SLL IT, som förvaltar Region Stockholms IT-system.