Patientnämndens förvaltning

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans. Till patientnämndens förvaltning kan patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt vända sig med frågor som rör i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Patientnämndens förvaltning hjälper patienter och anhöriga att lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården samt tandvården. Det kan exempelvis handla om brister i vård, behandling och kommunikation. Förvaltningen har även i uppdrag att förordna stödpersoner som tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen. Hit kan man också vända sig om man önskar statistik från förvaltningens databas. Därutöver hanteras också frågor som rör privata tandhygienister och tandvård utförd hos Distriktstandvården och Aqua Dental.

Patientnämnden ska enligt lag finnas i alla landsting/regioner.

Ansvarsområden

Till patientnämndens förvaltning kan patienter, anhöriga och personal vända sig med frågor som rör:

  • Region Stockholms hälso- och sjukvård
  • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden och dagverksamhet
  • privata vårdgivare som har avtal med landstinget/regionen eller en kommun
  • Folktandvården och den tandvård som landstinget/regionen finansierar
  • Distriktstandvården, Aqua Dental och privata tandhygienister.