Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen arbetar för att Stockholms läns invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt konst- och kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stödjer förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet. Den strategiska samordningen av länets kulturresurser sker i nära dialog med kommunerna.

Barn skapar animerad film med lerfigurer. Foto: Anna Molander

Kulturförvaltningens verksamhet

I kulturförvaltningens ansvar ingår:

 • Konst i vårdmiljö
  Ansvarar för den konstnärliga gestaltningen på bland annat sjukhus och vårdcentraler.
 • Kultur och hälsa
  Förmedlar forskning, kulturupplevelser till personal och vårdtagare som vistas länge i vården. Prioriterade grupper är äldre, barn och psykiskt sjuka.
 • Stöd till kultur, studieförbund och folkbildning
  Handlägger och följer upp ansökningar om ekonomiskt stöd till kulturliv, studieförbund och folkbildning. Strategisk samordning av länets kulturresurser genom nätverk, rapporter och information.

Kulturförvaltningens avdelningar

 • Verksamhets- och Ledningsstöd
 • Strategisk samordning
 • Konst
 • Främjande länskulturfunktioner
 • Regionarkivet

Kultur i hela länet

Gemensamt med staten finansierar kulturförvaltningen sex regionskulturfunktioner. Film Stockholm har dessutom ett statligt uppdrag som regionalt resurscentrum via Filminstitutet.

 • Region Stockholm Dans Cirkus
 • Film Stockholm
 • Regionbiblioteket Stockholm

Länskulturfunktioner som inte ingår i kulturförvaltningens organisation:

 • Slöjd Stockholm
 • Länsmusiken
 • Stockholms läns museum

Uppdraget är att nå ut med sina respektive konstformer i länets kommuner. Region Stockholm är även huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna.

Samarbeten

Många aktörer är viktiga för kulturområdets utveckling i regionen. Kulturförvaltningen arbetar därför för ökad dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor