Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med regionplanering och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Stockholms län, på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden inom Region Stockholm.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med regionplaneringen och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Region Stockholm.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen är den förvaltning inom Region Stockholm som ansvarar för att genomföra verksamhet och uppdrag som rör regional utveckling.

Regional utveckling handlar om att utifrån förutsättningarna i Stockholms län uppnå en gemensam syn på hur man bäst förvaltar och utvecklar länets unika tillgångar och styrkor.

Till grund för arbetet ligger den regionala utvecklingsplanen som Region Stockholm enligt plan och bygglagen regelbundet ska ta fram. Planen är vägledande för kommuner och andra aktörer i region och pekar ut en riktning för det regionala utvecklingsarbetet. Regionplanen kompletteras även med en rad strategier för att ytterligare fördjupa arbetet på prioriterade områden.

Läs mer om gällande regionala utvecklingsplan, RUFS 2050

Förvaltningens arbetsuppgifter

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har följande arbetsuppgifter:

 • utföra Region Stockholms uppgifter inom regional utveckling,
 • ta fram av regionplan/regional utvecklingsstrategi,
 • stödja genomförandet av regionplanen/regionala utvecklingsstrategin, bland annat genom att samverka med länets kommuner, berörda myndigheter samt företrädare för näringsliv och civilsamhälle,
 • utföra trafikplanering kopplat till regionutvecklingsuppdraget förutom för kollektivtrafik,
 • bevaka regionala frågor och i sådana frågor fortlöpande lämna underlag till kommunerna och de statliga myndigheterna för deras planering,
 • administrera beslut om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
 • följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet,
 • tillgodose Region Stockholms behov av allmän statistikinformation,
 • Administrera beslut kring Region Stockholms regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag,
 • utföra Region Stockholms åtaganden gentemot Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Flemingsbergs Science.

Ansvariga politiker

Förvaltningen arbetar på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden och regionfullmäktige. 

Gustav Hemming ( C) är ansvarigt regionråd med ansvarsområdena tillväxt, samhällsplanering och skärgårdsfrågor.

Styrande lagar och dokument

Förvaltningens arbete styrs av följande lagar och dokument:

 • Reglementet för regionstyrelsen och övriga nämnder
 • Budgeten för Region Stockholm.
 • Plan- och bygglagen
 • Kommunallagen
 • Regleringsbrev från regeringen

Samarbeten

Komplexa frågor hanteras bäst i samarbete. För att synen på regional utveckling ska bli gemensam samverkar tillväxt- och regionplaneförvaltningen med kommuner, regionförbund, statliga myndigheter, privata företag, intresseorganisationer samt utbildnings- och forskningsinstitutioner. Utvecklingsplaneringen grundas på ett kvalificerat underlag som tas fram av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av förvaltningen.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen samarbetar nära med länets 26 kommuner, kommunförbundet, olika statliga myndigheter som Länsstyrelsen, Trafikverket, länen i östra Mellansverige samt olika intresse-, utbildnings- och forskningsinstitutioner.