Locum AB

Locum AB är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i länet har ändamålsenliga lokaler. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet, såväl offentlig som privat.

Verksamhet

Locum AB bistår Region Stockholm med service av fastigheter och i frågor av mer strategisk karaktär. Det kan exempelvis handla om frågor i samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden tar fram en investeringsplan eller om hur lokalerna ska utnyttjas på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Styrelse

Charlotta Broberg  (M), ordförande
Jonathan Hedin (KD), 1:e vice ordförande
Rolf Lindell (S), 2:e vice ordförande
Johan Skog (M) ledamot
Daniel Sunesson (C) ledamot
Reza Zarenoe (L) ledamot
Jonathan Hedin (KD) ledamot
RolfLindell (S) ledamot
Sven-Inge Nylund (S) ledamot
Lowisa Anderzon (S) ledamot
Thomas Magnusson (V) ledamot
Katarina Olofsson (SD) ledamot

Suppleanter

Maria Elgstrand (M)
Lars Rådén (M)
Staffan Olsson (M)
Magnus Persson (C)
Charlotta Schenholm (L)
Yusuf Aydin (KD)
Carina Paulsson (S)
Gunnar Lindgren (S)
Lars Bäck (V)
Stefan Buncic (SD)

VD

Anette Henriksson