Locum AB

Locum AB är en av Sveriges största fastighetsförvaltare som svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i länet har ändamålsenliga lokaler. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet, såväl offentlig som privat.

Verksamhet

Locum AB bistår Region Stockholm med service av fastigheter och i frågor av mer strategisk karaktär. Det kan exempelvis handla om frågor i samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden tar fram en investeringsplan eller om hur lokalerna ska utnyttjas på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

VD

Anette Henriksson