AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans fungerar som internbank för Region Stockholms förvaltningar och helägda bolag.

Verksamhet

AB Stockholms läns landstings Internfinans uppgift är att vara en internbank för Region Stockholm. Bolaget bistår, på affärsmässiga grunder, Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser med att förvalta central likviditet, låna upp medel på kapitalmarknaden och bedriva utlåning för investeringar till landstingets förvaltningar och bolag.

I uppdraget ingår att hantera finansiella risker för koncernen samt hantering av koncernövergripande finansiella redovisningsfrågor kopplade till skuldportföljen.

AB Stockholms läns landstings Internfinans agerar externt i finansiella frågor för Region Stockholm. Internfinans förvaltar även Region Stockholms donationsfonder och stiftelser.

Styrelse

Ledamöter i styrelsen

VD

Frida Korneliusson

GDPR

Integritet och behandling av personuppgifter inom AB SLL Internfinans


När du har kontakt med AB SLL Internfinans behöver vi emellanåt hantera personuppgifter om dig. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet.
På den här sidan finns information om vad en personuppgift är, i vilka sammanhang AB SLL Internfinans behöver hantera personuppgifter om dig, hur vi hanterar uppgifterna och vilka rättigheter du har.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter.

Vad innebär det att behandla en personuppgift?

Att behandla en personuppgift är i princip all hantering man kan göra med personuppgifter, som att samla in, registrera, läsa, arkivera och lämna ut.

Lagar och regler som styr

Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en ny EU-gemensam förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen.

För vilka ändamål behandlar AB SLL Internfinans mina personuppgifter?

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för särskilt angivna ändamål, som måste vila på så kallade rättsliga grunder. Som generell utgångspunkt krävs ett samtycke från den enskilde för att man ska få behandla personuppgifter. Det finns dock flera undantag från denna utgångspunkt. Personuppgifter får behandlas av AB SLL Internfinans utan samtycke om det finns någon annan rättslig grund.
När AB SLL Internfinans behandlar personuppgifter handlar den rättsliga grunden oftast att behandlingen är nödvändig för att:
• fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning, eller
• fullgöra en rättslig förpliktelse

Allmänt intresse

För att en arbetsuppgift ska vara av allmänt intresse ska ha stöd i rättsordningen. AB SLL Internfinans har uppdrag som styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och politiska beslut. För att kunna utföra dessa uppdrag av allmänt intresse måste vi i vissa fall behandla personuppgifter.

Fullgöra en rättslig förpliktelse

AB SLL Internfinans har som offentlig myndighet ett flertal rättsliga förpliktelser som vi måste utföra. Vi har exempelvis en rättslig skyldighet att diarieföra handlingar och registrera vissa personuppgifter i olika ärenden. Andra exempel är att AB SLL Internfinans förvaltar landstingets Insiderförteckning som regleras i EU-direktivet MAR, vilket används i regionens ratingprocess. Internfinans handlägger även fondmedelsansökningar för de gåvofonder och donationsfondsstiftelser AB SLL Internfinans förvaltar på uppdrag av Region Stockholm.
Det finns flera situationer då AB SLL Internfinans behandlar personuppgifter. De vanligaste situationerna är:
• Handläggning av ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.
• Personalfrågor, som löner, sjukfrånvaro och jobbansökningar.
• Arkivering och utlämnande av allmänna handlingar.
• Diarieföring och hantering av handlingar som skickas in till AB SLL Internfinans.
• Avtal med enskilda eller andra organisationer.
• Upphandling av tjänster och varor.
• Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.
• Förvaltning av Region Stockholms Insiderförteckning.

Vem ansvarar för hanteringen av mina personuppgifter?

Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. AB SLL Internfinans har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar så att reglerna i dataskyddsförordningen och andra regler på området följs.
AB SLL Internfinans är som juridisk person ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i vår verksamhet.

Hur skyddas mina personuppgifter?

Som utgångspunkt ska personuppgifter endast vara åtkomliga för de som har behov av dem. Det finns rutiner och system som säkerställer att personuppgifterna hanteras och skyddas på ett säkert sätt.

Kan mina personuppgifter lämnas ut till andra?

Offentlighetsprincipen innebär en rättighet för var och en att få insyn i myndigheters verksamhet, exempelvis genom att ta del av allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan alltså begäras och lämnas ut enligt offentlighetsprincipen - oavsett ändamål som personuppgiften ursprungligen behandlades för.
Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen begränsas inte av dataskyddsförordningen.
Vi är ibland även skyldiga att lämna ut personuppgifter om dig till andra. Exempelvis kan uppgifter i Insiderförteckningen komma att lämnas ut till Finansinspektionen utifrån de grunder som finns föreskrivna i EU-direktivet MAR. Ibland kan vi även vara skyldiga att lämna uppgifter till exempelvis polisen.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort (lagringsminimering).
När det gäller offentliga myndigheter finns ett undantag från principen om lagringsminimering. Myndigheter skyldiga att spara allmänna handlingar som har ett arkivvärde, även efter att handlingarna inte längre behövs i den löpande verksamheten.
Det innebär att om det finns personuppgifter i allmänna handlingar som ska sparas i arkiv får AB SLL Internfinans spara dem längre än vad som är nödvändigt för det ursprungliga ändamålet.
AB SLL Internfinans bevarar och gallrar allmänna handlingar bland annat enligt bestämmelser som landstingets arkivmyndighet har fastställt.

Vilka rättigheter har jag?

Du som har personuppgifter registrerade hos AB SLL Internfinans har rättigheter när det gäller information om och kontroll över dina uppgifter.
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter i de fall då de registrerade uppgifterna inte skulle vara korrekta. Vidare finns en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och i vissa fall att få uppgifterna raderade.
Rättigheterna beror på vilken rättslig grund som behandlingen av personuppgifter vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara gäller under vissa förutsättningar.

Hur gör jag om jag inte är nöjd?

Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till den verksamhet som ansvarat för hanteringen, i detta fall AB SLL Internfinans.
Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att AB SLL Internfinans har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Mer information och kontakt

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, eller vill kontakta AB SLL Internfinans dataskyddsombud är du välkommen att kontakta oss på:
Tel: 08-737 25 00
E-post: registrator.lsf@sll.se
Dataskyddsombud: dso.internfinans@sll.se

Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se
https://www.sll.se 

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?