Maakäräjät esittäytyy

Tukholman läänin maakäräjät huolehtii siitä, että läänin asukkaat saavat hyvän terveyden- ja sairaanhoidon sekä joukkoliikenteen.

Maakäräjät on vastuussa myös siitä, että läänissä tarjotaan ilmaista kulttuuria helposti kaikille. Vastaamme myös seutusuunnittelusta. Se tarkoittaa, että suunnittelemme koko läänin tulevaisuuden suunnitelmia, esimerkiksi asuntojen ja esikoulujen rakennuspaikat.

Kaikki maakäräjien vastuulla olevat asiat on tehtävä niin, etteivät ne vaikuta ympäristöön haitallisesti.

Monet asuvat Tukholman läänissä

Tukholman lääni on suuri ja ulottuu etelän Nynäshamnista pohjoisen Norrtäljeen. Läänin eri kunnissa asuu noin 2 miljoonaa ihmistä.

Ruotsissa on 20 maakäräjää ja seutualuetta. Yhä useammat ihmiset valitsevat asuinpaikakseen Tukholman läänin; vuonna 2013 väestö kasvoi 36.000 henkilöllä.

On hyvä, että monet haluavat asua, työskennellä ja opiskella täällä. Mutta se tarkoittaa myös, että maakäräjillä on paljon työtä, jotta kaikki saavat hyvää hoitoa ja hyvät joukkoliikenneyhteydet myös tulevaisuudessa.

Lisää maakäräjien tehtävistä nyt ja tulevaisuudessa

Joukkoliikenne

Joka päivä Tukholman läänissä yli 700.000 ihmistä kulkee linja-autolla, metrolla, lähijunalla ja raitiovaunulla. Maakäräjät vastaa siitä, että joukkoliikenne toimii hyvin kaikille.

On tärkeää, että maakäräjät jatkaa joukkoliikenteen kehittämistä. Voit helposti päästä työpaikallesi ja valita, missä läänin osassa haluat asua.

Terveyden- ja sairaanhoito

Maakäräjät vastaa siitä, että kaikki läänin asukkaat saavat tarvitsemansa hoidon: terveydenhuollon, sairaanhoidon ja hammashoidon.

Tukholman läänissä lasten ja iäkkäiden määrä kasvaa. He tarvitsevat usein muita ryhmiä enemmän hoitoa.

Jotta hoito paranee kaikille, maakäräjät tekee parhaillaan terveyden- ja sairaanhoidon tulevaisuussuunnitelmaa (Framtidsplanen för hälso- och sjukvården). Tuloksena on enemmän hoitoa ja parempia hoitopaikkoja.

Talous

Viimeisten seitsemän vuoden aikana Tukholman läänin maakäräjien talous on ollut hyvä. Sen ansiosta voimme investoida enemmän rahaa sekä hoitoon että joukkoliikenteeseen.

Tutkimus

Tukholman läänin maakäräjät on mukana terveyden- ja sairaanhoidon tutkimustyössä ja lahjoittaa siihen rahaa. Tutkimuksessa selvitetään, miten voimme kehittää hoitoa ja parantaa ihmisten terveyttä.

Kulttuuri

Seutu, jossa on paljon kulttuuritapahtumia, houkuttelee asukkaita, turisteja ja sijoittajia.

Myös taide ja kulttuuri ovat ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä. Siksi maakäräjät huolehtii siitä, että esimerkiksi sairaaloissa ja metrossa on taidetta.

Maakäräjät lahjoittaa rahaa erilaiseen kulttuuritoimintaan, esimerkiksi konserttitaloon.

Työskentely maakäräjillä

Tukholman läänin maakäräjät on yksi Ruotsin suurimmista työnantajista. Tukholman läänin maakäräjillä työskentelee 43.000 henkilöä, kuten ekonomeja, sairaanhoitajia ja juristeja.

Myös tulevaisuudessa maakäräjät tarvitsee työntekijöitä, joilla on oikea koulutus ja jotka tekevät parhaansa Tukholman läänin hyväksi.

Det här är landstinget

Stockholms läns landsting ansvarar för att alla som bor i Stockholms län ska få bra hälsovård, sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget har också ansvar för att det ska finnas fri och tillgänglig kultur i länet. Vi har också ansvar för regionplanering. Det betyder att vi planerar hur hela länet ska utvecklas i framtiden, till exempel var det ska byggas bostäder och förskolor.

Allt det som landstinget har ansvar för ska vi utföra utan att ha dålig påverkan på miljön.

Många bor i Stockholms län

Stockholms län är stort, från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. I länet bor 2 miljoner människor i olika kommuner.

I Sverige finns det 20 landsting och regioner. Fler och fler människor väljer att bo i Stockholms län, år 2013 ökade befolkningen med 36 tusen personer.

Det är bra att många vill bo, arbeta och studera här. Men det gör också att landstinget behöver arbeta mycket med att alla ska få bra vård och bra kollektivtrafik även i framtiden.

Mer om vad landstinget gör nu och i framtiden

Kollektivtrafik

Varje dag reser fler än 700 tusen personer med bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana i Stockholms län. Landstinget har ansvar för att kollektivtrafiken fungerar bra för alla.

Det är viktigt att landstinget fortsätter att utveckla kollektivtrafiken. Du ska lätt kunna åka till ditt arbete och välja var du vill bo i länet.

Hälsa och vård

Landstinget ansvarar för att alla som bor i länet får den vård de behöver: hälsovård, sjukvård och tandvård.

I Stockholms län ökar antalet barn och antalet gamla personer. De behöver ofta mer vård än andra grupper.

För att vården ska bli bättre för alla genomför landstinget nu Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Resultatet ska bli mer vård och bättre lokaler.

Ekonomi

De senaste sju åren har Stockholms läns landsting haft bra ekonomi. Det gör att vi kan investera mer pengar både i vården och i kollektivtrafiken.

Forskning

Stockholms läns landsting medverkar i och ger pengar till forskning i hälso- och sjukvården. Forskningen undersöker hur vi ska utveckla vården och förbättra människors hälsa.

Kultur

En region med mycket kultur lockar till sig folk som vill bo här, och turister och personer som vill investera pengar.

Konst och kultur är också viktigt för att människor ska må bra. Därför ser landstinget till att det finns konst till exempel på sjukhusen och i tunnelbanan.

Landstinget ger pengar till olika kulturverksamheter, som till exempel Konserthuset.

Jobb i landstinget

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare. 43 tusen personer är anställda av Stockholms läns landsting, till exempel ekonomer, sjuksköterskor och jurister.

Också i framtiden kommer landstinget att behöva medarbetare med rätt utbildning som vill göra sitt bästa för Stockholms län.