Upphandling inom trafikförvaltningen

Här finns information till dig som är eller vill bli leverantör åt trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting. Trafikförvaltningen ansvarar för verksamheterna inom Storstockholms Lokaltrafik, Färdtjänsten och Waxholmsbolaget.

Trafikförvaltningen är en beställarorganisation som ansvarar för att det finns ett bra system av kollektiva resmöjligheter i Stockholms län och att våra resenärer får så mycket som möjligt för pengarna. Trafikförvaltningen ansvarar för verksamheterna inom Storstockholms lokaltrafik (SL), Färdtjänsten och Waxholmsbolaget.

Storstockholms Lokaltrafik lyder under lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Verksamheterna inom Färdtjänsten och Waxholmsbolaget lyder under lagen om offentlig upphandling, LOU. Alla dessa upphandlingar görs av trafikförvaltningen.

Så görs upphandlingar på trafikförvaltningen

All trafik - både buss- och spårtrafik - har handlats upp i etapper sedan 1993. Utöver trafiken upphandlas varje år stora mängder varor, tjänster och byggentreprenader i full internationell konkurrens.

När trafikförvaltningen upphandlar enligt LUF så är det främst förhandlat upphandlingsförfarande som används. Trafikförvaltningen har valt att använda TransQ som kvalificeringssystem i enlighet med denna lag. TransQ används också av flera andra upphandlande myndigheter inom transportsektorn.

Oavsett vilken lag som används vid upphandlingen eftersträvar trafikförvaltningen alltid en god konkurrens och utvärderar både kvalitet och pris. Det är inte alltid anbudsgivaren med det lägsta priset som vinner en upphandling. Till exempel, där så är möjligt, ställs funktionella krav och anbudsgivarna får ge förslag på lösningar. Vid lägstaprisupphandling kravställs kvalitet. Vid ekonomiskt mest fördelaktiga anbud utvärderas vissa utvalda kvalitetskriterier. Det är viktigt att kvalitetskriterierna är proportionerliga i förhållande till priset.

Det är också viktigt att parterna är överens om vilken affär som ingås. Därför läggs stor vikt på anbudsgenomgång i samband med upphandlingens genomförande. Vid behov, och där så är möjligt enligt lag, genomförs också förhandlingar. Viktigt här är givetvis likabehandlingsprincipen.

Utöver drift av trafiken genomförs många upphandlingar inom trafikförvaltningens program och projekt. Då handlar det framförallt om bygg- och entreprenadupphandlingar.

Så här blir du leverantör till trafikförvaltningen

När en upphandling ska genomföras enligt LUF använder sig trafikförvaltningen av Achilles System AS:s kvalificeringssystem TransQ för att kvalificera leverantörer. Kvalificering innebär en bedömning av leverantörernas personliga förhållanden, deras tekniska förmåga och kapacitet samt finansiella och ekonomiska ställning. Det är de leverantörer som kvalificerar sig via TransQ som får förfrågningsunderlaget skickat till sig.

Achilles webbplats finns mer information om hur du gör för att registrera ditt företag i systemet.

Färdtjänstens och Waxholmsbolagets upphandlingar genomförs enligt LOU och annonseras på Visma/Opics webbplats.

När det gäller avrop av konsulter har trafikförvaltningen ett ramavtal med en konsultmäklare som levererar konsulttjänster. Leverantören av konsultmäklartjänsten heter ZeroChaos och de hanterar samtliga konsultförfrågningar inom områdena IT, teknik och administration för trafikförvaltningens räkning. För att kunna få förfrågningar om aktuella avrop måste du registrera ditt företag hos ZeroChaos.