Inköp och upphandling

Här finns information om upphandling i allmänhet och information till dig som är eller vill bli leverantör åt Stockholms läns landsting. Här finns också information om aktuella avtal.

Stockholms läns landsting köper varor och tjänster för en stor del av sin budget varje år. Flertalet av våra varor och tjänster är upphandlade genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om vattenförsörjning, energi, transporter och posttjänster (LUF).

På gång inom upphandling

Här kan du beställa förfrågningsunderlag för landstingets pågående upphandlingar.
Samtliga pågående upphandlingar för förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting.

Hur du gör för att delta i en upphandling inom trafikförvaltningen.
Upphandling inom trafikförvaltningen

Hur du gör för att delta i en upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana

Upphandlingsplan 2018 

Planerade samordnade upphandlingar inom Stockholms läns landsting 2018

RFI, hearing och extern remiss

En offentlig upphandling inom Stockholms läns landsting kan ibland inledas med att potentiella leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter på en förestående anskaffning. Detta kan göras via så kallad RFI, extern remiss, eller hearing.

Request for Information, RFI

Målet med en RFI är att landstinget ska få information från olika aktörer om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att därefter eventuellt ta fram ett väl underbyggt förfrågningsunderlag. Landstinget har ingen skyldighet att genomföra en upphandling efter en RFI. En leverantör får ingen ekonomisk ersättning för att delta men det är ett tillfälle att synliggöra den egna varan eller tjänsten.

Aktuella RFIer

Hearing

En hearing är ett tillfälle till samtal. Leverantörerna inom ett upphandlingsområde bjuds in för dialog om hur upphandlingen bäst kan genomföras.

Aktuella Hearings

Extern remiss

Potentiella leverantörer får här möjlighet att lämna synpunkter på ett preliminärt underlag. På så sätt får landstinget kännedom om vilka produkter och tjänster som finns tillgängliga på marknaden, kvalitetsnivåer, tillgänglig teknik och de senaste innovationerna inom området.

Aktuella externa remisser

Offentlig upphandling

Inför upphandlingen

En offentlig upphandling inleds ibland med att den upphandlande myndigheten hämtar in synpunkter från potentiella leverantörer. Sedan utformas ett förfrågningsunderlag vilket beskriver vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på leverantören. Förfrågningsunderlaget innehåller även en beskrivning av hur utvärderingen av anbuden kommer gå till.

Annonsering

När förfrågningsunderlaget är färdigställt görs upphandlingen offentlig via olika nationella annonsdatabaser. Upphandlingar som överstiger vissa beloppsmässiga tröskelvärden annonseras dessutom inom hela EU genom Tender Electronic Daily, TED.

Meddelande om tilldelningsbeslut

Alla anbudsgivare i upphandlingen får efter utvärderingen ett meddelande om tilldelningsbeslutet, det vill säga en redovisning av vem/vilka som slutligen får kontrakt och varför.

Överprövning

En leverantör som anser att en offentlig upphandling inte gått rätt till kan ansöka om överprövning hos Förvaltningsrätten och begära att upphandlingen ska rättas eller göras om. Det finns också möjlighet att kräva skadestånd av en myndighet som brutit mot regelverket.

Upphandling i Stockholms läns landsting

Landstingets inköpsarbete ska ge ekonomiskt effektiva affärer, med balanserad riskexponering, som ger rätt kvalitet till bästa möjliga pris och som är till nytta för verksamheten och invånarna i enlighet med landstingets mål.

SLL Upphandling samordnar och genomför huvudsakligen upphandlingar som är gemensamma och övergripande för Stockholms läns landsting. Upphandling utförs exempelvis inom tjänsteområden som IT, utbildningar och kommunikations- och säkerhetsverksamhet. Avdelningen upphandlar också förbrukningsartiklar, utrustning till sjukvården och läkemedel samt vård, främst primärvård och specialiserad sjuk- och tandvård. Dessa vårdupphandlingar görs på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden.

SLL Upphandling förvaltar landstingets samordnade upphandlingar genom en avtalscontrollerfunktion. Funktionens roll är att genom aktiv förvaltning säkerställa upphandlingens intentioner samt upptäcka möjliga förbättringar. Detta sker bland annat genom ett nära samarbete med uppdragsgivare och leverantörer.

Delta i en upphandling

För att delta i en upphandling börjar du med att titta på förfrågningsunderlaget där det framgår vad som ska köpas in, vilka krav som ställts samt hur du ska lämna in ditt anbud. Här redovisas också hur jämförelsen av anbuden kommer gå till.

Hållbarhet, miljö och sociala krav

Landstinget ställer höga miljökrav vid upphandling av både varor och tjänster. Genom att ställa höga krav och kontrollera det urval av varor och tjänster som används i våra olika verksamheter kan vi även påverka utbudet på marknaden att bli mer miljöanpassat. Detta leder till en mer effektiv användning av resurser och bättre anpassning till kretsloppet.
 
Läs mer om landstingets miljöarbete

Verktyg för upphandlare och inköpare att ställa relevanta miljökrav vid upphandlingar. 

Sociala krav

Sveriges landsting och regioner samverkar när det gäller att ställa sociala krav vid upphandlingar. Alla varor och tjänster som köps in ska vara producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Detta åstadkoms bland annat via en gemensam uppförandekod för leverantörer, vilken baseras på Internationella arbetsorganisationen, ILO:s, åtta kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.

Läs mer om landstingets arbete med uppförandekod för leverantörer och socialt ansvarstagande

Avtal

Här hittar du information om varor och tjänster som är upphandlade. Det finns cirka 150 ramavtal som ska användas av landstingets förvaltningar och bolag, samt av stiftelser vars huvudsakliga finansiering kommer från landstinget.
Avtalskatalog