Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Landstinget delar varje år ut bidrag till organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Det finns också bidrag för arbete inom hälso- och sjukvården.

Bidrag till intressepolitisk verksamhet

Med intressepolitik för personer med funktionsnedsättning menas: "Intresseorganisationer av eller för personer med funktionsnedsättning bedriver intressepolitik/idéburen verksamhet, som skapar förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar. Genom sitt påverkansarbete förmedlar organisationerna kunskaper och erfarenheter till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort."

Bidrag får sökas till:

  • lönekostnader
  • lokal- och hyreskostnader
  • administrationskostnader för intressepolitisk verksamhet.

De olika delarna ska specificeras. Föreningen beviljas sedan ett sammantaget belopp, som ska användas på ett för föreningen optimalt sätt till kostnader för dessa delar.

Landstingsstyrelsen beslutar om fördelning av medel efter beredning i en bidragsgrupp som består av åtta förtroendevalda samt fem representanter från länets intressepolitiska föreningar. Föreningsrepresentanterna i bidragsgruppen deltar inte i diskussioner och slutsatser om sin "egen" förenings ansökan.

Elektronisk ansökan kompletteras med underskrivet original i pappersform.

Bidrag för 2018

Ansökningen för 2018 ska vara landstingsstyrelsens förvaltning tillhanda senast den 31 maj 2017

Ansökan och budget skickas till registrator. De organisationer som söker första gången för året ska även skicka in sin årsredovisning.

Ansökan om bidrag till intressepolitisk verksamhet 2018

Riktlinjer för bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Särskilda bidrag ges till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning för aktivering, rekreation, habilitering och rehabilitering. Bidragen används till exempel till lägerverksamhet och nätverksmöten samt till folkhögskolor för anpassningskurser för personer med funktionsnedsättning bosatta inom länet.