Inför budget 2019

Under 2018 pågår arbetet med att arbeta fram Stockholms läns landstings budget för 2019. Nedanstående kalendarium visar hur processen ser ut och kommer löpande att kompletteras med länkar till beslutsdokument och annan relevant information.

16 april 2018

Nämnder och styrelser lämnar senast 16 april ett budgetunderlag, bland annat med förslag till uppdaterade investeringsplaner, till landstingsstyrelsens förvaltning. Budgetunderlaget utgår från de ekonomiska ramar för åren 2019–2021 som tidigare beslutats av landstingsfullmäktige. Syftet är att säkerställa att landstingsstyrelsen har uppdaterad och relevant information när styrelsen efter valet arbetar vidare med Mål och budget för 2019.

15 maj 2018

I landstingsstyrelsens arbetsutskott tas ett informationsärende upp som beskriver det ekonomiska läget i landstinget. Det gäller till exempel utveckling av skatteintäkter, demografisk utveckling, kostnadsutveckling etc.

23 oktober 2018

Landstingsfullmäktige beslutar om skattesats för Stockholms läns landsting under 2019.

27 november 2018

Politisk beredning och beslut i landstingsstyrelsen i landstingsstyrelsen avseende budget 2019.

11-12 december 2018

Under de två dagarna debatterar ochbeslutar landstingsfullmäktige om landstingets budget för 2019. Där ingår även plan för åren 2020–2022 samt investeringsbudget för 2019 och inriktningsnivåer för åren 2020–2028.

31 januari 2019

Med utgångspunkt i landstingsfullmäktiges budgetbeslut utarbetar nämnder och styrelser sina specificerade budgetar och fattar beslut om dessa senast den 31 januari 2019.

Mars 2019

Under mars 2019 beslutar landstingsstyrelsen om den slutliga budgeten för 2019. Slutlig budget kommer endast behandlas i landstingsfullmäktige om det i ärendet framkommit aspekter som kräver landstingsfullmäktiges ställningstagande.