Stockholms läns landstings månadsrapport oktober 2017

Resultatet före omställningskostnader, för perioden januari - oktober, var 3 573 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet för år 2017 är 1 300 miljoner kronor före omställningskostnader.

- Landstinget drar nytta av växande skatteintäkter, ökande resenärsintäkter och en förhållandevis låg total kostnadsutvecklingstakt. Att öka effektiviteten i vården fortsätter att vara ett av landstingets huvudfokus, framför allt på våra akutsjukhus, kommenterar Henrik Gaunitz, ekonomidirektör Stockholms läns landsting.

Intäkter

Verksamhetens intäkter under perioden uppgick till 17 971 (17 284) miljoner kronor vilket är 4,0 procent högre än motsvarande period 2016. De samlade skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgick till 62 341 (59 000) miljoner kronor vilket är en ökning med 5,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 22 046 miljoner kronor.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick för perioden till 71 040 (68 671) miljoner kronor, och har ökat med 3,5 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader utgör 59 procent av verksamhetens kostnader.

Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar och uppgick för perioden till 4 189 (3 764) miljoner kronor.

Investeringar

Stockholms län växer kraftigt och landstinget bygger ut och rustar upp både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården. Investeringarna för 2017 prognostiseras uppgå till 16 647 miljoner kronor. Under perioden har landstinget investerat 11 128 miljoner kronor vilket motsvarar 57,8 procent upparbetningsgrad i förhållande till årsbudgeten för investeringar.

Om månadsrapporten

Månadsrapporten innehåller landstingets samlade ekonomiska utfall i relation till budget, årsprognos och motsvarande period föregående år.

Tillbaka till nyhetslistan