Stockholms läns landstings månadsrapport september 2017

Resultatet före omställningskostnader, för perioden januari - september, var 3 539 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet för år 2017 är 1 300 miljoner kronor före omställningskostnader.

- Landstingets intäkter fortsätter att öka, bland annat till följd av ökat resande inom kollektivtrafiken. Även skatteintäkterna ökar, dock något lägre än vad som budgeterats för 2017. Den stora utmaningen är fortsatt bemanningsfrågan inom hälso- och sjukvården vilket medför kostnader utöver vad som är långsiktigt hållbart. Därför fortsätter landstinget med kraftfulla insatser i alla led, både för att stärka medarbetarkraften och sänka kostnaderna för bemanning. Detta gäller inte minst vid akutsjukhusen, säger Henrik Gaunitz, ekonomidirektör Stockholms läns landsting.

Intäkter

Verksamhetens intäkter under perioden uppgick till 15 875 (15 451) miljoner kronor vilket är 2,7 procent högre än motsvarande period 2016. De samlade skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgick till 56 067 (53 076) miljoner kronor vilket är en ökning med 5,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Helårsprognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 21 977 miljoner kronor.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick för perioden till 63 311 (61 522) miljoner kronor, och har ökat med 2,9 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Utvecklingstakten för bemanningskostnader är inte långsiktigt hållbar och behöver sänkas. Aktiviteter pågår för att adressera frågan. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader utgör 59 procent av verksamhetens kostnader.
Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar och uppgick för perioden till 3 737 (3 366) miljoner kronor.

Investeringar

Stockholms län växer kraftigt och landstinget bygger ut och rustar upp både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården genom ansvarsfulla investeringar. Investeringarna för 2017 prognostiseras uppgå till 17 306 miljoner kronor. Under perioden har landstinget investerat 9 815 miljoner kronor vilket motsvarar 51 procent upparbetningsgrad i förhållande till årsbudgeten för investeringar.

Om månadsrapporten

Månadsrapporten innehåller landstingets samlade ekonomiska utfall i relation till budget, årsprognos och motsvarande period föregående år.

 

Tillbaka till nyhetslistan