Stockholms läns landstings delårsrapport augusti 2017

Resultatet före omställningskostnader, för perioden januari - augusti, var 3 370 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet för år 2017 är 1 300 miljoner kronor före omställningskostnader.

- Landstinget har en stark ekonomi och kan dra nytta av den goda arbetsmarknaden i länet i form av ökade skatteintäkter, trots att skatteintäkterna ökar långsammare än enligt budget för 2017. Tillväxten i länet är fortsatt god, men landstingets ekonomi har för hög kostnadsutveckling inom hälso- och sjukvården. Nu fortsätter insatserna, bland annat på akutsjukhusen, för att sänka kostnadsutvecklingstakten till långsiktigt hållbara nivåer. Ett effektiviseringsprogram ska minska kostnaderna för central administration till förmån för mer resurser till kärnverksamheterna, säger Henrik Gaunitz, ekonomidirektör Stockholms läns landsting.

Intäkter

Verksamhetens intäkter under perioden uppgick till 13 969 (13 715) miljoner kronor vilket är 1,9 procent högre än motsvarande period 2016. De samlade skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgick till 49 838 (47 208) miljoner kronor vilket är en ökning med 5,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen för verksamhetens intäkter uppgår till 22 217 miljoner kronor.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick för perioden till 55 926 (54 421) miljoner kronor, och har ökat med 2,8 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Utvecklingstakten för bemanningskostnader är inte långsiktigt hållbar och behöver sänkas. Aktiviteter pågår för att adressera frågan. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader utgör 59 procent av verksamhetens kostnader. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar och uppgår till 3 309 (2 967) miljoner kronor.

Investeringar

Stockholms län växer kraftigt och landstinget bygger ut och rustar upp både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården genom ansvarsfulla investeringar. Investeringarna för 2017 prognostiseras uppgå till 17 338 miljoner kronor. Under perioden har landstinget investerat 8 495 miljoner kronor vilket motsvarar 44 procent upparbetningsgrad i förhållande till årsbudgeten för investeringar.

Om delårsrapporten

Delårsrapporten omfattar landstingets verksamheters måluppfyllelse, förutom de som endast mäts på helår, och ekonomiska utfall i relation till budget, årsprognos och motsvarande period föregående år.

Tillbaka till nyhetslistan