Landstinget i nordiskt samarbete för återrapportering av grön finansiering

I takt med att Stockholms län växer finansieras många offentliga investeringar i hälso- och sjukvård eller kollektivtrafik med så kallade gröna obligationer. En grön obligation innebär att pengarna som landstinget lånar uteslutande kommer att användas för att finansiera olika miljöprojekt inom ramen för landstingets ramverk för gröna obligationer och miljöprogram.

Stockholms läns landsting har, i samarbete med andra nordiska emittenter av gröna obligationer, tagit fram en guide för återrapportering av gröna obligationer. Guiden syftar till att ge stöd i arbetet med en ambitiös och tydlig återrapportering vad gäller nyttan av de gröna projekt som finansieras via gröna obligationer.

Den nordiska gruppen är överens om en återrapportering som fokuserar på verkliga miljöeffekter, där så är möjligt, med årlig återrapportering till investerare. Exempelvis redovisas CO2-utsläpp som minskade CO2-utsläpp eller undvikna CO2-utsläpp i direkt relation till finansierade gröna projekt.

”Stockholms läns landsting fortsätter sitt arbete för full transparens för alla våra investerare. Vi är övertygade om att ett gemensamt nordiskt ställningstagande till återrapportering är till nytta inte bara för gröna investerare utan även för andra offentliga emittenter. Vår förhoppning är att arbetet även stimulerar den fortsatta utvecklingen av marknaden för gröna obligationer, både på emittentsidan och på investerarsidan” säger Frida Korneliusson, VD Stockholms läns landsting Internfinans AB.

De gröna obligationerna som Stockholms läns landsting har givit ut har finansierat exempelvis energieffektivisering för nybyggda sjukhuslokaler, den pågående utbyggnaden av tunnelbanan liksom moderniseringen av den befintliga tunnelbanan. Hållbarhetsaspekter av investeringarna är viktiga i bedömningen från investerarna.

”Landstinget var tidigt aktivt på den gröna obligationsmarknaden och vi emitterade vår första gröna obligation redan 2014. Sedan dess har vi gett ut ytterligare tre gröna obligationer, den senaste i juni i år. Dessa obligationer har mottagits väl i marknaden och det är tydligt att investerarna uppskattar vårt miljöarbete och arbete för ökad transparens. Vi har på det här sättet finansierat gröna projekt inom både kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Med gröna obligationer erbjuder vi även i förlängningen valmöjligheter för exempelvis privatsparare som önskar att göra medvetna val” fortsätter Frida Korneliusson, VD Stockholms läns landsting Internfinans AB.

Tillbaka till nyhetslistan