Stockholms läns landstings månadsrapport juli 2017

Resultatet före omställningskostnader, för perioden januari – juli, var 2 888 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet för år 2017 är 500 miljoner kronor före omställningskostnader.

- För att behålla en ekonomi i balans måste arbetet med att sänka kostnadsökningstakten fortsätta och förstärkas. Några av akutsjukhusen rapporterar om behov att ytterligare adressera områden som personalvolym, hyrkostnader och sjuktal. För att sänka kostnadsökningstakten måste dessa verksamheter fortsätta genomföra sina åtgärdsplaner för att sänka kostnadsökningstakten, öka produktionen och stärka uppgiften som god arbetsgivare, säger Henrik Gaunitz, ekonomidirektör Stockholms läns landsting.

Intäkter

Verksamhetens intäkter under perioden uppgick till 12 322 (11 701) miljoner kronor vilket är 5,3 procent högre än motsvarande period 2016. De samlade skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgick till 43 660 (41 422) miljoner kronor.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick för perioden till 49 248 (47 410) miljoner kronor, och har ökat med 3,9 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader utgör 59 procent av verksamhetens kostnader. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar och uppgår till 2 813 (2 537) miljoner kronor.

Investeringar

Stockholms län växer kraftigt och landstinget bygger ut och rustar upp både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården genom ansvarsfulla investeringar. Investeringarna för 2017 prognostiseras uppgå till 18 471 miljoner kronor. Under perioden har landstinget investerat 8 084 miljoner kronor vilket motsvarar 42 procent upparbetningsgrad i förhållande till årsbudgeten för investeringar.

Om månadsrapporten

Månadsrapporten innehåller landstingets samlade ekonomiska utfall i relation till budget, årsprognos och motsvarande period föregående år.

 

Tillbaka till nyhetslistan