Stockholms läns landstings månadsrapport maj 2017

Resultatet före omställningskostnader, för perioden januari – maj, var 1 422 miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet för år 2017 är 500 miljoner kronor före omställningskostnader.

- Landstinget genomför ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete för att möta dagens och framtidens behov av hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Samtidigt fortsätter arbetet med att dämpa kostnadsökningstakten med oförminskad takt, säger Henrik Gaunitz, ekonomidirektör Stockholms läns landsting.

Intäkter

Verksamhetens intäkter under perioden januari – maj uppgick till
9 098 (8 416) miljoner kronor vilket är 8,1 procent högre än motsvarande period 2016. De samlade skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgick till 31 187 (29 474) miljoner kronor.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick för perioden till 36 132 (34 841) miljoner kronor, och har ökat med 3,7 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader utgör 59 procent av verksamhetens kostnader. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar och uppgår till 1 995 (1 798) miljoner kronor.

Investeringar

Stockholms län växer kraftigt och landstinget bygger ut och rustar upp både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården genom ansvarsfulla investeringar. Investeringarna för 2017 prognostiseras uppgå till 18 467 miljoner kronor. Under perioden januari – maj har landstinget investerat 4 800 miljoner kronor vilket motsvarar 24,9 procent upparbetningsgrad i förhållande till årsbudgeten för investeringar.

Om månadsrapporten

Månadsrapporten innehåller landstingets samlade ekonomiska utfall i relation till budget, årsprognos och motsvarande period föregående år.

Tillbaka till nyhetslistan