Stockholms läns landstings tertialrapport april 2017

Stockholms läns landsting beräknas omsätta cirka 96 miljarder kronor år 2017. Resultatet för perioden januari - april var 1 389 (941) miljoner kronor före omställningskostnader. Resultatet efter omställningskostnader, kopplade till landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvård, uppgår till 1 125 miljoner kronor.

Det prognostiserade helårsresultatet för år 2017 är 500 miljoner kronor före omställningskostnader.

- Vi arbetar ständigt med att sänka kostnadsutvecklingstakten för att få en balanserad kostnadsutveckling över tid. Det lägger grunden för en långsiktigt stabil ekonomi, där vi kan genomföra våra investeringsåtaganden som planerat. Vi står mitt i ett förändrings- och utvecklingsarbete för att förstärka kapacitet och samhällsservice till våra invånare, patienter och resenärer, säger Henrik Gaunitz, ekonomidirektör Stockholms läns landsting.

Intäkter

Verksamhetens intäkter under perioden januari – april ökade med 5,4 procent och uppgick till 7 184 (6 818) miljoner kronor. Även de samlade skatteintäkterna ökade med 5,4 procent till 24 936 (23 654) miljoner kronor.

Kostnader

Verksamhetens kostnader ökade med 2,7 procent i jämförelse med motsvarande period 2016 och uppgick för perioden till 28 560 (27 807) miljoner kronor. Årsprognosen för verksamhetens kostnader uppgår till 88 615 miljoner kronor.

Investeringar

Stockholms län växer kraftigt och landstinget bygger ut och rustar upp både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården genom ansvarsfulla investeringar. Investeringarna för 2017 prognostiseras uppgå till 18 467 miljoner kronor vilket är något lägre än budget. Det förklaras av att byggstart av några stora projekt senareläggs något. Under perioden januari – april 2017 har landstinget investerat 3 539 miljoner kronor vilket motsvarar 18 procent av årsbudgeten för investeringar.

Om tertialrapporten

Tertialrapporten innehåller förutom ekonomiskt utfall för landstinget även nämndernas och övriga verksamheters ekonomiska resultat.

 

Tillbaka till nyhetslistan