Aktivt miljöarbete ger landstinget bättre villkor vid lån

Stockholms läns landsting har i dag emitterat sin fjärde gröna obligation. Det nominella beloppet är 2 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 30 procent av landstingets uppskattade lånebehov för 2017. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till de investeringar som också ger en god påverkan på miljön, när landstinget bygger ut kollektivtrafik och hälso-och sjukvård.

De lån som landstinget tar ska bidra till att finansiera några av de satsningar som görs just nu. I detta fallet viks medlen till bland annat tunnelbanans röda linje som moderniseras just nu, men även till landstingets del i finansieringen av den nya tunnelbanan och till byggnationen av Nya Karolinska Solna. I samtliga dessa fall är miljövinsterna tydliga. Den gröna obligationen har en löptid på 5 år. Resultatet blev en fast ränta på drygt 0,4 procent.

- Vi har idag finansierat ett flertal viktiga investeringar inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, dessutom till väldigt bra villkor. Jag är stolt över att vi genom gröna obligationer kan bidra till större handlingskraft i hållbarhetsarbetet, säger Frida Korneliusson, VD för Stockholms läns landstings Internfinans AB.

Röda linjens modernisering

En rad insatser sker inom ramen för den fleråriga moderniseringen av tunnelbanans röda linje. Hela signalsystemet längs röda linjen byts ut och ett nytt trafikstyrningssystem införs. Det nya trafikstyrningssystemet tillåter kortare tid mellan tågen vilket ger möjlighet att köra tätare trafik. Nya tåg köps också in och ersätter de gamla. När moderniseringen är klar, kommer tågen att köras med större automatik, vilket väntas ge mjukare inbromsningar och smidigare resor. Satsningen omfattar även att vissa stationer får ett ansiktslyft och moderniseras, med högre säkerhet och förbättrad trivsel för resenärerna och medarbetare.

Landstinget räknar med att kapaciteten på tunnelbanans röda linje kan förstärkas med 25 procent, när satsningen är genomförd.

Nya Karolinska Solna

Hösten 2016 togs de första patienterna emot i Stockholms läns landstings nya sjukhusbyggnad, Nya Karolinska Solna (NKS). Huvuddelen av sjukhuset byggs färdigt under 2017 och behandlingsbyggnaden blir färdig 2018, då sjukhuset planeras vara i full drift.

Nya Karolinska Solna byggs för att använda lite energi. Tack vare ett bra klimatskal, energieffektiva installationer och hög återvinning, kan NKS nästan halvera sin energianvändning mot dagens sjukhus. Några exempel på energibesparande lösningar är dagsljus- och närvarostyrd belysning samt närvarostyrd ventilation. Byggnaderna har uppnåtts högsta klass (guld) i Miljöbyggnad som är ett svenskt system för att klassa byggnaders totala miljöprestanda med avseende på bland annat innemiljö, inbyggda material och energi. Anläggningen kommer även att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i näst högsta klassen "Gold".

Sjukhusets energianvändning kommer att vara klimatneutral. All el som används i det nya sjukhuset kommer att vara förnybar. Övrig värme- och kylenergi som inte kan fås från den egna bergvärmeanläggningen kommer från fjärrvärme och fjärrkyla där produktionen hos aktuella leverantörer är förnybar. Detta innebär att hela anläggningens energianvändning (el, värme och kyla) kommer att bestå av förnybar energi med låga koldioxidutsläpp.

Nya tunnelbanan

- För att länet ska kunna fortsätta växa på ett hållbart sätt, behövs god kollektivtrafik till framväxande bostadsområden, skolor och arbetsplatser. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer kollektivtrafiken före bilen så ofta som möjligt, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef, Stockholms läns landsting

Sedan flera år tillbaka är all spårbunden trafik fossilfri. Projekten arbetar aktivt med hållbarhetssystemet CEEQUAL för att genomföra utbyggnaden på ett hållbart sätt. Genom klimatkalkyler följs klimatpåverkan från stationer upp redan när de utformas. Den nya tunnelbanan innebär att kapaciteten i tunnelbanan totalt sett ökar. Med ytterligare två mil spår och elva stationer kan tunnelbanan bli ett attraktivt alternativ för de invånare som idag väljer bilen. Ju fler som åker med kollektivtrafiken i stället för med egen bil, desto mindre lokal miljöpåverkan, buller och trängsel.

Utbyggnaden av tunnelbanan bygger på en överenskommelse mellan landstinget, staten, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholms stad. Parterna investerar gemensamt i utbyggnaden.

Fakta om gröna obligationer

Stockholms läns landsting driver ett långsiktigt miljöarbete och utgav som första landsting i Sverige en grön obligation 2014. År 2013 blev Stockholms läns landsting utsedd till Sveriges miljöbästa landsting. Landstinget är också pådrivande i arbetet med att skapa en gemensam och transparent struktur för återrapportering av nyttan med miljövänliga investeringar som finansieras genom gröna obligationer.

 

Tillbaka till nyhetslistan