Stockholms läns landstings månadsrapport mars 2017

Resultatet före omställningskostnader, för perioden januari – mars, var 907 miljoner kronor vilket är 81 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det prognostiserade helårsresultatet för år 2017 är 283 miljoner kronor före omställningskostnader.

- Länet växer fortfarande, vilket ger landstinget både stärkta möjligheter och nya behov att möta. Arbetet med att fullfölja beslutade investeringar pågår inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Det interna programmet Effektivare landsting avser att bidra till att sänka kostnadsökningstakten så att investeringarna kan genomföras på det sätt som är planerat, säger Henrik Gaunitz, ekonomidirektör Stockholms läns landsting.

Intäkter

Verksamhetens intäkter under perioden januari – mars uppgick till
5 401 (5 040) miljoner kronor vilket är 7,2 procent högre än motsvarande period förra året. De samlade skatteintäkterna inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämningssystemet uppgick till 18 600 (17 701) miljoner kronor.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgick för perioden till 21 466 (20 487) miljoner kronor, och har ökat med 4,8 procent i jämförelse med motsvarande period 2016. Köpt hälso- och sjukvård och bemanningskostnader utgör 59 procent av verksamhetens kostnader. Avskrivningarna ökar till följd av genomförda investeringar och uppgår till 1 185 (1 056) miljoner kronor.

Investeringar


Stockholms län växer kraftigt och landstinget bygger ut och rustar upp både kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården genom ansvarsfulla investeringar. Investeringarna för 2017 prognostiseras uppgå till 18 710 miljoner kronor. Under perioden januari – mars 2017 har landstinget investerat 2 556 miljoner kronor vilket motsvarar 13,3 procent av årsbudgeten för investeringar.

Om månadsrapporten

Månadsrapporten innehåller landstingets samlade ekonomiska utfall i relation till budget, årsprognos och motsvarande period föregående år.

 

Tillbaka till nyhetslistan